İller Arası Atama Yetkisinin İl Emniyet Müdürüne Devredilemeyeceği

2451 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun olarak Yönetmelikle Emniyet Genel Müdürüne verilmiş olan iller arası atama veya

İller Arası Atama Yetkisinin İl Emniyet Müdürüne Devredilemeyeceği

2451 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun olarak Yönetmelikle Emniyet Genel Müdürüne verilmiş olan iller arası atama veya

İller Arası Atama Yetkisinin İl Emniyet Müdürüne Devredilemeyeceği

İller Arası Atama Yetkisinin İl Emniyet Müdürüne Devredilemeyeceği

2451 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun olarak Yönetmelikle Emniyet Genel Müdürüne verilmiş olan iller arası atama veya atanma talebinin reddine ilişkin işlem tesis etme yetkisinin devri mümkün olmayıp, Emniyet Genel Müdürüne tanınan bu yetkinin II Emniyet Müdürü tarafından kullanılamayacağı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onaltıncı Daire

Esas No: 2015/19993 Karar No : 2016/1104

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Karşı Taraf (Davalı) : Çanakkale Valiliği

İstemin Özeti : Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 18.10.2012 tarih ve E:2011/1061, K:2012/990 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti               :  Savunma    verilmemiştir.

Damştay Tetkik Hakimi : Harun Tekin

Düşüncesi : Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça, o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetkili kılınması gerektiği tartışmasızdır. 2451 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun olarak Yönetmelikle Emniyet Genel Müdürüne verilmiş olan iller arası atama veya atanma talebinin reddine ilişkin işlem tesis etme yetkisinin devri mümkün olmayıp, Emniyet Genel Müdürüne tanınan bu yetkinin İl Emniyet Müdürü tarafından kullanılamayacağı açıktır. Bu nedenle, davacının öğrenim özrü nedeniyle iller arası naklen atanma talebinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek bir işlem tesis edilmesi gerekirken, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesi'nce gereği görüşüldü:

Dava; Çanakkale İli, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacının, öğrenim özrü nedeniyle Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 11.10.2011 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 18.10.2012 tarih ve E:2011/1061, K:2012/990 sayılı kararıyla; Devlet Memurlarının Yer Değiştirmeleri Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde memurun kendisinin öğrenim özrü nedeniyle atama yapılabileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, davacının atanma talebinin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 29.07.1991 tarih ve 183568 sayılı Genelgesine göre değerlendirilmesi gerektiği, buna göre atamanın Muğla Valiliği ile görev yaptığı Çanakkale Valiliği arasında sağlanacak mutabakat sonucunda yapılabileceği, davacının görev yaptığı Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak 3 personele ihtiyaç bulunduğu ve anılan kadroda yalnızca davacının görev yaptığı, ayrıca davacının Muğla Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Seracılık Bölümünde öğrenim görmesinin davacı açısından üst öğrenim olmaması sebebiyle atama özrü teşkil etmeyeceği görüldüğünden, davacının Fethiye İlçesine atanma talebinin reddine ilişkin Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün 11.10.2011 tarihli ve 673 sayılı işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun 3. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde "Bu Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanun’un kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.” hükmü, aynı maddenin 2. fıkrasında ise; "Bakanlar atama yetkilerini bu konuda hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilecek esaslara göre alt kademelere devredebilirler." hükmü yer almaktadır.

11.09.1992 tarih ve 21342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetileri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları" başlıklı 47. maddesinde; "Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir." kuralına yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar" başlıklı 16. maddesinde ise; "2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden;

a-)Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde unvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla,

b-)Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,

c-) (a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile, yapılır." hükmü yer almıştır

Dava dosyasının incelenmesinden; Çanakkale İli, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacının, öğrenim özrü nedeniyle Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanmak için 26.09.2011 tarihli dilekçeyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu 11.10.2011 tarihli işlemin İl Emniyet Müdürü adına İl Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; İdare Mahkemesi'nce her ne kadar davacının atanma talebinin, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 29.07.1991 tarih ve 183568 sayılı Genelgesine göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş ise de, anılan Genelgeden sonra 11.09.1992 tarih ve 21342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de uygulanabileceği belirtilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır.

Anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde ise; yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlarında dahil olduğu personelin yer değiştirme suretiyle atamalarının Genel Müdürün onayı ile yapılacağı belirtilmiştir.

Bu durumda; kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça, o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuada yetkili kılınması gerektiği tartışmasızdır. 2451 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun olarak Yönetmelikle Emniyet Genel Müdürüne verilmiş olan iller arası atama veya atanma talebinin reddine ilişkin işlem tesis etme yetkisinin devri mümkün olmayıp, Emniyet Genel Müdürüne tanınan bu yetkinin İl Emniyet Müdürü taralından kullanılamayacağı açıktır. Bu nedenle, davacının öğrenim özrü nedeniyle iller arası naklen atanma talebinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek bir işlem tesis edilmesi gerekirken, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 18.10.2012 tarih ve E:2011/1061, K:2012/990 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 14.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022, 09:42
YORUM EKLE