Hizmetli kadrosunda görevli şehit yakınının V.H.K.İ kadrosuna atanma talebi ile ilgili karar

Hizmetli kadrosunda görevli şehit yakınının V.H.K.İ kadrosuna atanma talebi ile ilgili karar

Hizmetli kadrosunda görevli şehit yakınının V.H.K.İ kadrosuna atanma talebi ile ilgili karar

Hizmetli kadrosunda görevli şehit yakınının V.H.K.İ kadrosuna atanma talebi ile ilgili karar

Hizmetli kadrosunda görevli şehit yakınının V.H.K.İ kadrosuna atanma talebi ile ilgili karar

Hizmetli kadrosunda görevli şehit yakınının V.H.K.İ kadrosuna atanma talebi ile ilgili karar

3713 sayılı Yasa kapsamına giren hak sahiplerinin, atamalarının yapılacağı kadro ve pozisyonlar için ilgili mevzuatında öngörülen diğer nitelik ve şartları taşımak kaydıyla, sınava tabi tutulmaksızın bu görevlere atanabileceği ve bu imkândan faydalanmak suretiyle herhangi bir kadroda göreve başlayan hak sahibinin, sonradan elde ettiği nitelik ve eğitim durumu nedeniyle yeni bir kadro veya pozisyona geçmek istediğinde, ilgilinin halen görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşunca, talep ettiği kadro veya pozisyona atanabileceği, ancak, anılan maddenin 7. fıkrasına 06/02/2014 günlü, 6518 sayılı Kanun'un 40. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca; atama teklifi yapılarak göreve başlayanların, sonrasında ortaöğretim veya yükseköğretim mezunu olmaları halinde, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı, hizmetli olan davacının memur olarak atanma başvurusunun, davalı idarece yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri uyarınca değerlendirilerek bir işlem tesis edilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/17169 E. , 2022/612 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/17169
Karar No : 2022/612

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'i temsilen …Sendikası
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; ... (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek-1. maddesi gereğince şehit yakını olarak hizmetli kadrosunda görev yapmakta olan davacının, anılan madde uyarınca memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanma istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 31/12/2015 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla dava reddedilmiş; anılan karar Danıştay İkinci Dairesince verilen 26/12/2019 günlü, E:2019/3538, K:2019/7568 sayılı kararla bozulmuştur.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Danıştay İkinci Dairesinin anılan bozma kararına uyularak Batman İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; 3713 sayılı Yasa kapsamına giren hak sahiplerinin, atamalarının yapılacağı kadro ve pozisyonlar için ilgili mevzuatında öngörülen diğer nitelik ve şartları taşımak kaydıyla, sınava tabi tutulmaksızın bu görevlere atanabileceği ve bu imkândan faydalanmak suretiyle herhangi bir kadroda göreve başlayan hak sahibinin, sonradan elde ettiği nitelik ve eğitim durumu nedeniyle yeni bir kadro veya pozisyona geçmek istediğinde, ilgilinin halen görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşunca, talep ettiği kadro veya pozisyona atanabileceği, ancak, anılan maddenin 7. fıkrasına 06/02/2014 günlü, 6518 sayılı Kanun'un 40. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca; atama teklifi yapılarak göreve başlayanların, sonrasında ortaöğretim veya yükseköğretim mezunu olmaları halinde, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı, hizmetli olan davacının memur olarak atanma başvurusunun, davalı idarece yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri uyarınca değerlendirilerek bir işlem tesis edilmesi gerekirken, adı geçenin görevde yükselme sınavında başarılı olma şartını taşımadığından bahisle reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/02/2022 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :
12/04/1991 günlü, 20843 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun, 02/08/2013 günlü, 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 86. maddesi ile değiştirilen Ek-1. maddesinde; "Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadrolara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların ise memur unvanlı kadrolara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarına yapılacak atama tekliflerinde ise hak sahiplerinin bu fıkra uyarınca öğrenim durumları itibarıyla atanabilecekleri kadro unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınır.


Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. " hükmüne yer verilmesinden sonra;


Anılan maddeye; "(Ek cümle: 6/2/2014-6518/40 md.) Bu madde kapsamında atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir." eki yapılmak suretiyle, bu statüde göreve başlayanlara, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, atanabilme imkanı getirilmiştir.


Dosyanın incelenmesinden; davacının, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkından yararlanarak 02/01/2008 tarihinde ortaokul mezunu olarak Batman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde hizmetli kadrosunda göreve başlatıldığı, 14/04/2015 tarihi itibarıyla lise öğrenimini tamamladığı, 27/05/2015 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvuruda bulunarak, 3713 sayılı Kanun'un Ek 1. maddesinin yedinci fıkrasına 6518 sayılı Kanun'la eklenen hükümden yararlandırılarak memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna ataması istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Davacıya, yasal olarak tanınan hak sahipliği gereği, atama koşullarının farklı olduğu ve göreve alındıktan sonra eğitimle ihraz ettiği unvan bulunması halinde, niteliğini taşıdığı kadro ve pozisyonlara, atanabileceğinde kuşku bulunmamakla birlikte, bu yöndeki tasarrufun idarenin takdirinde olduğu, bu takdirin hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması gerektiği; öte yandan davacının lise mezuniyetinin ihraz edilen bir unvan vermediği gözönüne alındığında, hizmetli kadrosunda görev yapan davacının memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanma isteminin uygun bulunmadığı, bu yönüyle işlemde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın bozulması gerektiği oyu ile Daire kararına katılmıyorum.

 

YORUM EKLE