Aynı kurumda çalışan eşlerin tayinleri ilgili karar

Aynı kurumda çalışan eşlerin tayinleri ilgili karar

Aynı kurumda çalışan eşlerin tayinleri ilgili karar

Aynı kurumda çalışan eşlerin tayinleri ilgili karar

Aynı kurumda çalışan eşlerin tayinleri ilgili karar

Aynı kurumda çalışan eşlerin tayinleri ilgili karar

Atanma talebinin eş durumu özrüne dayalı olduğu dikkate alındığında; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, davacının eş durumu özrüne dayanarak yaptığı naklen atanma başvurusunun, ilgili mevzuat çerçevesinde, davacının ve eşinin kadro durumları ve naklen atanma imkanları ile davalı idarenin hizmet ihtiyaçları gözetilerek değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/14360 E. , 2021/4301 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/14360
Karar No : 2021/4301


TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:… ; K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan davacının, eş durumu özrü kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimlerinde boş bulunan şube müdürlüklerinden birisine naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Danıştay İkinci Dairesinin 05/12/2019 günlü, E:2016/10714, K:2019/6960 sayılı bozma kararına uyularak verilen Yozgat İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Devletin aile bütünlüğü korumak adına gerekli tedbirlerin alınması hususunda yükümlülüklerinin bulunduğu, bu kapsamda, eşlerin, farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atanabileceği, davacının eşinin görev yaptığı kurumun Kırşehir ilinde taşra teşkilatı bulunmadığından davacının eşinin bulunduğu yere atanma isteminde bulunabileceği, davacının, 27/01/2012, 19/03/2012, 25/04/2012, 20/09/2012, 19/10/2012, 17/05/2013, 02/05/2014 ve 21/08/2014 günlü dilekçeleri ile Bakanlık merkez birimlerine veya Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü emrine naklen atama ya da geçici görevlendirme talebinde bulunduğu, eşinin astım hastası olduğu, periyodik olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde kontrollere gittiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, ailenin korunmasına yönelik olarak Devlete verilen görevin öngörüldüğü şekliyle yerine getirilebilmesinin temel koşullarından birisinin de aile birliğinin sağlanması olduğu, aksi bir uygulamanın ise, ailenin huzurunu temelden sarsarak maddi ve manevi anlamda toplum açısından giderilmesi çok zor olan zararları beraberinde getireceği, böylesi bir durumun ise, günümüzün evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağı göz önüne alındığında, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının görevde yükselme sınavında başarılı olması üzerine … günlü, … sayılı Personel Hareketleri Onayı ile Artvin iline, müteakiben eşinin astım hastalığının bulunması ve Artvin ilinin nemli bir havaya sahip olması nedeniyle talebi üzerine Kırşehir iline naklen atandığı; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in 14. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere atama yapılabileceğinin düzenlendiği, davacı ve eşinin aynı atamaya yetkili amirin emri altında çalıştığı, davacının, daha üst kadroda görev yaptığı ve çalıştığı yerde hizmetine daha fazla ihtiyaç duyulduğunun değerlendirildiği, eşinin, davacının çalıştığı Kırşehir iline atanmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine daha uygun olduğu, davacının eşinin ihtisas gerektiren bir kadroda çalışmadığı ve davalı Bakanlığın Kırşehir il teşkilatına atanmasına engel bir durumun bulunmadığı; Bakanlık merkez teşkilatında davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı ileri sürülerek, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
… İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan davacının, eş durumu mazereti sebebiyle Ankara iline atanmak için yaptığı başvurunun … günlü, … sayılı işlemle reddedilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :
25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanun'un 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." kuralı ile "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesinde; "Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır." kuralına; dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan haliyle "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 14. maddesinde ise; "Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Dosyanın incelenmesinden, davacının eşinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü emrinde … olarak görev yaptığı, davacının, 27/01/2012, 19/03/2012, 25/04/2012, 20/09/2012, 19/10/2012, 17/05/2013, 02/05/2014 ve 21/08/2014 günlü dilekçeleri ile Bakanlık merkez birimlerine veya … İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü emrine naklen atama ya da geçici görevlendirme talebinde bulunduğu, söz konusu başvuruların, davalı idarenin, … günlü, … sayılı, … günlü, … sayılı, … günlü, … sayılı, … günlü, … sayılı, … günlü, … sayılı işlemleri ile reddedildiği, son yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, temyize konu kararında, sağlık özrüne ilişkin değerlendirmelere yer verilmiş ise de, atanma talebinin eş durumu özrüne dayalı olduğu dikkate alındığında; yukarıda metnine yer verilen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, davacının eş durumu özrüne dayanarak yaptığı naklen atanma başvurusunun, ilgili mevzuat çerçevesinde, davacının ve eşinin kadro durumları ve naklen atanma imkanları ile davalı idarenin hizmet ihtiyaçları gözetilerek değerlendirilmesi gerekirken, bu değerlendirme yapılmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibarıyla hukuka uygun bulunan … günlü, E:… ; K:… sayılı kararın YUKARIDA BELİRTİLEN GEREKÇEYLE ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023, 17:44
YORUM EKLE