Atama talebine muvafakat verilmeyen memura manevi tazminat ödenir mi?

Atama talebine muvafakat verilmeyen memura manevi tazminat ödenir mi?

Atama talebine muvafakat verilmeyen memura manevi tazminat ödenir mi?

Atama talebine muvafakat verilmeyen memura manevi tazminat ödenir mi?

Atama talebine muvafakat verilmeyen memura manevi tazminat ödenir mi?

Atama talebine muvafakat verilmeyen memura manevi tazminat ödenir mi?

Bir kamu kurumunda görev yapan personelin, üniversiteye atanma talebinin reddi sebebiyle uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için açıldı. Davaya bakan ilk derece mahkemesi kişinin maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne manevi tazminat talebinin ise reddine hükmetti.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/14591 E. , 2021/1160 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/14591
Karar No : 2021/1160

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; davacı tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü kadrosuna endüstri mühendisi olarak atanmak için muvafakat verilmemesine yönelik olarak tesis edilen … tarih ve … sayılı işlem nedeniyle uğradığı ileri sürülen zararları için 25.000,00-TL maddi, 5.000,00-TL manevi olmak üzere toplam 30.000,00-TL tazminatın ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; maddi tazminat isteminin 20.235,70-TL lik kısmının kabulü, bu miktarı aşan kısmı ile manevi tazminat talebi yönünden davanın reddine karar verilmiştir.
Anılan kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerine; Danıştay Onaltıncı Dairesinin 21/10/2015 günlü, E:2015/380, K:2015/6407 sayılı kararıyla; manevi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmı onanmış, maddi tazminat istemi yönünden ise eksik araştırma nedeniyle bozulmuştur.
Danıştay Onaltıncı Dairesinin bozma kararına uyularak verilen … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Mahkemece, dava konusu uyuşmazlık teknik bilgi gerektirdiğinden bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve dosyaya sunulan … havale tarihli bilirkişi raporunda maddi hata sonucu yanlış hesaplanan toplam maaş farkı dışında raporun hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olduğu değerlendirilerek, davalı idare tarafından gönderilen 26/03/2014 tarihli bordrolar ve yapılan mükerrer kesintiler de dikkate alınarak yapılan hesaplamada; davacının, … İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalışırken almış olduğu maaşları, bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde Asgari Geçim İndirimi dahil edilerek hesaplandığında toplam maaş ödemesi miktarının 40.085,70-TL olduğu, diğer yandan İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bu süre içinde emsal bir personele yapılan ödemeler toplamının ise 61.512,37-TL olduğu, her iki kadro arasındaki Temmuz 2010 - Eylül 2012 arası maaş farkı toplamının 21.426,67-TL olduğu, davacının zamanında muvafakat verilmemesi nedeniyle iki kadro arasında maaş farkı sebebiyle toplam 21.426,67-TL maddi zarara uğradığı gerekçesiyle maddi tazminat isteminin 21.426,67-TL'lik kısmının kabulü ile bu miktarın davalı idarece davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin kısmının ise reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, muvafakat verilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi olduğu, davacının çalıştığı … İlçe Nüfus Müdürlüğünün iş yoğunluğu fazla olan müdürlüklerden biri olduğu, personel yetersizliği durumunda buradaki işlerin aksayacağı, davacıya muvafakat verilmemesi ile kamu yararı ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulmasının amaçlandığı, öte yandan idarenin tazminle sorumlu tutulabilmesi için hizmet kusurunun bulunması gerektiği, kanunen idareye tanınan takdir yetkisinin kullanılması sebebiyle tazminle yükümlü tutulmalarının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, temyiz incelemesine konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE