Açık hataya düşülerek yapılan atamanın her zaman geri alınabileceği

Açık hataya düşülerek yapılan atamanın her zaman geri alınabileceği

Açık hataya düşülerek yapılan atamanın her zaman geri alınabileceği

Açık hataya düşülerek yapılan atamanın her zaman geri alınabileceği

Açık hataya düşülerek yapılan atamanın her zaman geri alınabileceği

Açık hataya düşülerek yapılan atamanın her zaman geri alınabileceği

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak görev yapan davacının durumunda bir değişiklik olmadığı halde Teknik Hizmetler Sınıfında Mühendis olarak atanması işleminde idarenin açık hataya düştüğü ve açık hataya düşülmek suretiyle tesis edilen işlemlerin idare tarafından her zaman geri alınabileceği, davacının sehven yapılan atamasının düzeltilmesine ve bu işleme karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2018/2527 E.  ,  2020/3478 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/2527

Karar No : 2020/3478

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

Vekili : Av. …

Açık hataya düşülerek yapılan atamanın her zaman geri alınabileceği

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Belediyesi Başkanlığı - … / …

Vekili : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; .......................Belediyesi'nde, Teknik Hizmetler Sınıfında, (5) dereceli mühendis kadrosunda çalışan davacının, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, (8) dereceli memur kadrosuna atanmasına ilişkin ......................................... Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün … gün ve …sayılı işlemi ile bu işleme karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin … gün ve … sayılı işleminin iptali ve bu işlemler nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tahsili istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesi'nin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olan Mühendislik kadrosunun unvan değişikliği sınavına tabi bir kadro olduğu ve bu kadroya atanabilmek için unvan değişikliği sınavına girerek başarılı olunması gerektiği, davacının unvan değişikliği sınavına girdiği ancak bu sınavda başarılı olamadığı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında memur olarak görev yapan davacının durumunda bir değişiklik olmadığı halde Teknik Hizmetler Sınıfında Mühendis olarak atanması işleminde idarenin açık hataya düştüğü ve açık hataya düşülmek suretiyle tesis edilen işlemlerin idare tarafından her zaman geri alınabileceği, davacının sehven yapılan atamasının düzeltilmesine ve bu işleme karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davacının yoksun kaldığı belirtilen parasal haklarının yasal faiziyle tazminine karar verilmesi isteminin de reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Kararının Özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusu reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; 4 yıldır mühendislik kadrosunda başarılı bir şekilde çalıştığı, sicilinde olumsuzluk bulunmadığı, soruşturma geçirmediği, mühendislik kadrosunun kendisi için kesinleştiği ve müktesep hakka dönüştüğü, mühendislik kadrosuna atanmasında kendisinin hileli, yalan bir beyanının bulunmadığı dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nce verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …ölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 15/12/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE