68 B Atamalarda Hangi Çalışmalar Dikkate Alınır?

657 Sayılı Yasanın 68/B Maddesi Kapsamında Yapılacak Atamalarda Hangi Çalışmalar Dikkate Alınır?, 68/B'ye Göre Atamalara İlişkin DPB Görüşleri,

68 B Atamalarda Hangi Çalışmalar Dikkate Alınır?

68 B Atamalarda Hangi Çalışmalar Dikkate Alınır?


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde,

“B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. (2)

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır.

Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subay lıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda gösterilen mevzuat hükümlerine bakıldığında 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda memurun daha önceki yapmış olduğu çalışmalardan bazılarının tamamı 68/B de değerlendirmeye alınırken bazılarının ise belli bir kısmı dikkate alınmaktadır.

68/B Atamalarda Tamamı Dikkate Alınan Görevler Nelerdir?

-68 B atamalarda tamamı dikkate alınacak çalışmaların birincisi  217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan sürelerdir.

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kapsam başlıklı 2 nci madesinde sayılan kurumlar ise aşağıda başlıklar halinde sayılan kurumlardan oluşmaktadır.

“a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.

Yukarıda yer alan kurumlarda fiilen çalışan sürelerin tamamı 68 B atamalarında dikkate alınmak zorundadır.

217 sayılı KHK ile ilgili çeşitli zamanlarda Devlet Personel Başkanlığına sorulan sorular ve cevapları konunun daha iyi anlaşılması bakımından aşağıda gösterilmiştir.

**İlgili kuruluşlarda açıktan vekil olarak geçirilen sürelerin 68 B Atamalarda dikkate alınması gerektiği hakkında görüş

"Bu itibarla, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen açıktan vekil olarak çalışılan sürelerin adı geçen Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresinin hesabında dikkate alınabileceği değerlendirilmektedir.(8108, 01/06/2005 )"şeklinde görüşü bulunmaktadır.

**Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı’nın 217 sayılı KHK kapsamında olduğuna ilişkin görüş 

ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı’nın 217 sayılı KHK kapsamına girip girmediğine ilişkin. (19/03/2010-6451)

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin (d) bendinde yer verilen kurum ve kuruluşların kapsamında olduğu değerlendirilmektedir.

**Aselsan A.Ş nin 217 sayılı KHK kapsamında olmadığına ilişkin görüş

ÖZET: ASELSAN A.Ş.’nin 217 sayılı KHK kapsamına girip girmediğine ilişkin.

ASELSAN’ın 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan bir kamu kurum ve kuruluşu olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ASELSAN A.Ş.’nin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde yer verilen kurum ve kuruluşların kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.

**Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 217 sayılı KHK kapsamında Olduğuna ilişkin görüş

ÖZET: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 217 sayılı KHK kapsamına girip girmediğine ilişkin. (17/02/2010-3615)

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan bir kamu kurum ve kuruluşu olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.

 Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinin (d) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları kapsamında değerlendirilmektedir.

**Eti Maden İşletmesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Bel-Ka A.Ş.’deki çalışılan sürelerin 68 B atamalarda  tamamının değerlendirilmesi gerektiği hakkında görüş

ÖZET: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli mühendis olarak görev yapılan süreler ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Bel-Ka A.Ş.’deki sigortalı hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (05/12/2013-21018)

Bu itibarla, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Bel- Ka A.Ş.’nin 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına girmesi sebebiyle ilgilinin söz konusu Genel Müdürlük ve Şirkette geçen hizmet sürelerinin tamamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir

**Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında geçen hizmet sürelerinin 68 B atamalarda  tamamının değerlendirilmesi gerektiği hakkında görüş

ÖZET: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (15.07.2016-4220)

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin (d) bendi ile yukarıda yer verilen hüküm, içtihat ve açıklamalar birlikte yorumlandığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığının bu Kanun Hükmünde Kararnamenin bahsedilen bendi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığının 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlardan olması sebebiyle, söz konusu Bankada geçen hizmet sürelerinin tamamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

-68 B atamalarda tamamı dikkate alınacak çalışmaların ikincisi  Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, uluslararası kuruluşlarda geçen çalışma süreleridir.

-68 B atamalarda tamamı dikkate alınacak çalışmaların üçüncüsü muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta geçen sürelerin tamamı 

Konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığı Örnek Görüşü aşağıda yer almaktadır.İlgili görüşte belirtildiği üzere askerlikte geçen sürelerin değerlendirilmesi için emekli sandığına borçlanma şartı bulunmamaktadır.

ÖZET: 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü gereğince yapılacak atamalarda askerlikte geçen sürelerin tamamının dikkate alınması gerektiği Hk. (30.07.1991-6.Bülten.32.Sayfa)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinin 6 ncı fıkrasında; "...muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta …geçen sürelerin tamamının bu madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacağı" hükme bağlanmış olup, yapılacak atamalarda askerlikte geçen sürelerin dikkate alınmasında T.C.Emekli Sandığına borçlanılması şartı bulunmamaktadır.

68 B Atamalarda En Fazla 6 Yılı Dikkate Alınacak Çalışmalar Nelerdir?

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan çalışmalar haricindeki  Yurt içinde ve yurt dışında sigortalı olarak çalışılmış olan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen sürelerin hesabında

- Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamının,

- diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün dikkate alınması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 21:27
YORUM EKLE