Amirine hakaret eden memura hangi disiplin cezası verildi?

Öğretmen olarak görev yapan personelin  Rehberlik Yürütme Kurulu toplantısında okul müdürüne "haysiyetsiz, şerefsiz şeklinde" ifadeler kullandığı ve "ayakkabısını çıkararak müdüre fırlattığı" iddialarının sübuta erdiği,dolayısıyla ilgiliye "Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak," fiilini işlediği gerekçesiyle verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasının mevzuata uygun olduğu hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/3720 E. , 2020/4138 K.


"İçtihat Metni"

Disiplin soruşturması tamamlanmadan savunma alınabilir mi? Disiplin soruşturması tamamlanmadan savunma alınabilir mi?

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/3720
Karar No : 2020/4138

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:.................... İli, … İlçesi, … Anadolu Lisesinde rehber öğretmen olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(d) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına, 1.derecenin 4. kademesinde olması nedeni ile brüt aylığından 1/4 kesinti yapılmasına ilişkin .........................................Valiliği İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nun … tarihli … karar sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 09/11/2017 tarihli ve E:2016/6577, K:2017/5399 sayılı bozma kararına uyularak; soruşturma raporu, ifadeler ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde, davacının Rehberlik Yürütme Kurulu toplantısında okul müdürüne "haysiyetsiz, şerefsiz şeklinde" ifadeler kullandığı ve "ayakkabısını çıkararak müdüre fırlattığı" iddialarının sübuta erdiği, "Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak," fiilini işlediği gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, soruşturma zamanaşımı süresinin dolduğu, disiplin cezasının keyfi amaçlarla verildiği, kişisel ya da siyasi amaçlarla tesis edilen işlemlerin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim