Yök Dil Sınavından Alınan Yabancı Dil Puanı İle Dil Tazminatı Alınabilir mi?

yök dil den alınan puan ile akademik personele yabancı dil tazminatı ödenir mi, yök dil yabancı dil tazminatı ödemesi

Yök Dil Sınavından Alınan Yabancı Dil Puanı İle Dil Tazminatı Alınabilir mi?

Yök Dil Sınavından Alınan Yabancı Dil Puanı İle Dil Tazminatı Alınabilir mi?

Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapanların akademik kadrolara başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı alma şartları bulunmaktadır. Akademik kadrolara başvuru için YÖK DİL sınavından alınan puanlarda ilgili sınavlarda geçerli sayılmaktadır. Bunun yanında yök dil sınavından alınan puanların yabancı dil tazminatı ödemelerinde kullanılıp kullanılmayacağı akademik personeller arasında tereddüt konusu olmaktadır. Mevzuat hükümlerine göre yök dil sınavından alınan puanlarla yabancı dil tazminatı alınıp alınmayacağını açıklamaya çalışalım.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci fıkrasında “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 04701/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte; yönetmeliğinin amacının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemek olduğu belirtilmiş olup, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

375 sayılı KHK kapsamında çıkarılan söz konusu Yönetmelik, yabancı dil tazminatından faydalanabilmek için ilgili kamu personelinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından puan alması gerektiğini hüküm altına alması sebebiyleYabancı Dil Sınavı (YDS) haricindeki sınavlardan alınan puanlar sebebiyle yabancı dil tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 20:13
YORUM EKLE