Yeni açılan üniversiteye devredilen personelin soruşturmasının nasıl yapılacağı hakkında karar

Yeni açılan üniversiteye devredilen personelin soruşturmasının nasıl yapılacağı hakkında karar

Yeni açılan üniversiteye devredilen personelin soruşturmasının nasıl yapılacağı hakkında karar

Yeni açılan üniversiteye devredilen personelin soruşturmasının nasıl yapılacağı hakkında karar

Yeni açılan üniversiteye devredilen personelin soruşturmasının nasıl yapılacağı hakkında karar

Yeni açılan üniversiteye devredilen personelin soruşturmasının nasıl yapılacağı hakkında karar

İsnat edilen suçun işlendiği tarihte kişi hangi üniversite görevi yapıyor ise, o üniversite tarafından ceza soruşturması yapılması gerektiği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1675

Karar No: 2020/1915

K A R A R

ŞÜPHELİLER:

... - ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Suç tarihinde A.. .Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

. - Aynı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi (Suç tarihinde A.

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

. - Aynı Fakültede İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

(Suç tarihinde A.Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

SUÇLARI:

Şikayetçi .'in behçet hastalığı ve iridosiklit (üveit) tanısı konulan eşi .'in hastalığının takip ve tedavisinde dikkatsizlik ve özensizlik göstererek adı geçenden ve yakınlarından rıza alınmaksızın hastaya İnfliximab etken maddeli Remicade 100 mg ilacı uygulamak, söz konusu ilaç uygulaması sebebiyle hastada deri döküntüsü ve morluklar oluşmasına, trombositopeni tablosu gelişmesine, durumunun ağırlaşmasına, bu suretle ölümüne neden olmak.

Durumu çok ağır olan hastanın . Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki sırasında ambulans vermemek, hasta yakınlarınca . Üniversitesi Tıp Fakültesine nakline, yetersiz koşullarda sevk sebebiyle hastanın durumunun daha da kötüleşmesine neden olmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

SUÇ TARİHİ : 2015 Yılı.

İNCELENEN KARAR : . Üniversitesi Rektörlüğünce

oluşturulan Kurulun 26.6.2020 tarihli men-i muhakeme kararı.

KARARA İTİRAZ EDEN : Şikayetçi . vekili Av. ..

İNCELEME NEDENİ : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

Üniversitesi Rektörlüğünün 5.10.2020 tarih ve E.6155 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Safiye Bircan'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca görevlendirilen soruşturmacının, öncelikle suç konusu eylemleri ve bu eylemlerde illiyet bağı bulunan şüphelileri isim ve unvanlarıyla belirlemesi, şikayetçilerin, şüphelilerin ve varsa tanıkların ifadelerini alması, suçla ilgili lehte ve aleyhte tüm delilleri toplaması, gerekirse bilirkişi incelemesi, kriminolojik ve benzeri incelemeleri yaptırması, buna ilişkin belgeleri sırasıyla fezlekeye eklemesi, şikayet dilekçelerinden başlayarak yaptığı soruşturmada elde ettiği tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek hazırlayacağı fezleke ile gerekçesini belirtmek suretiyle ulaştığı kanaate göre şüphelilerin men-i muhakemeleri veya lüzum-u muhakemeleri şeklinde ayrı ayrı teklif getirmesi, yetkili kurulun da iddia konusu suçun şüphelilerle illiyet bağını irdelemek suretiyle bir karar vermesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, behçet hastası ..'in ve yakınlarının izinleri alınmaksızın behçet hastalığına bağlı üveit tanısı nedeniyle adı geçene İnfliximab etken maddeli Remicade 100 mg. ilacın kür halinde uygulanmaya başlandığı, bu ilacın yan etkilerinin şikayetçiye ve hastaya anlatılmadığı, bir süre sonra hastada deri döküntüsü ve morluklar oluştuğu, ilgili görevlilerce bu durumun normal olduğunun söylenildiği, daha sonra ağrılarının şiddetlendiği, bunun üzerine 29.12.2014 tarihinde Hastaneye başvurulduğunda, ileri derecede kanaması olduğu ve trombosit düşüklüğü bulunduğu teşhisinin konulduğu, büyükşehir hastanelerinden birine sevki gerektiğinin belirtildiği, ancak durumu çok ağır olan hastanın sevki için ambulans verilmediği, yakınlarının imkanlarıyla hastanın .. Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüğü, bu Hastanede Yoğun Bakım Ünitesine alınan hastanın 10.1.2015 tarihinde ölümüne neden olunduğu iddiasıyla ilgili olarak A ...Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılan soruşturmada, N...Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden söz konusu iddialarla ilgili bilirkişi raporu temin edildiği, isnat edilen suçla illiyet bağı bulunan ., . ve .'ın ismen ve görev unvanlarıyla belirlenerek şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edildikleri, soruşturma raporunda da, bu şüphelilerin ismen ve görev unvanlarıyla yer aldığı, ancak soruşturmacı tarafından adı geçenlerin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınması gerekirken, şikayetçi sıfatıyla ifadelerinin alındığı, söz konusu ifadelerin mevzuata uygun olmadığı, soruşturmanın belirtilen eksiklikle tamamlandığı, öte yandan, usule aykırı olarak Rektörlükçe oluşturulan Kurulun 10.10.2016 tarihli kararında şüpheliler ismen belirtilmeksizin "A.Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Elemanları" denilmek suretiyle kimliği belirsiz kişiler hakkında men-i muhakeme kararı verildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu kararın Yasa gereği kendiliğinden ve itirazen incelenmesi üzerine verilen Dairemizin 12.6.2019 tarih ve E:2019/949, K:2019/908 sayılı kararıyla, .., .. ve .. .'ın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak suretiyle soruşturmaya dahil edilmeleri, Yetkili Kurulca ismen ve görev unvanlarıyla belirtilen şüpheliler hakkında karar verilmesi gerektiği belirtilerek iddialarla ilgili olarak mevzuata uygun soruşturma yapılması ve Yetkili Kurul kararı verilmesi için dosyanın A.Üniversitesi Rektörlüğüne iade edildiği görülmüştür.

7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 195’inci maddesinde, Afyonkarahisar'da, . Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulduğu, bu üniversitenin A. Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Tıp Fakültesinden ...oluşacağı, bu Kanunla kurulan A. Üniversitesine bağlı iken... . Üniversitesine bağlanan...........personelinin...başka bir işleme gerek kalmaksızın . Üniversitesine devredilmiş sayılacağı, Kanunun 16’ncı maddesinde de, bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmış, anılan Kanun 18.5.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda, 7141 sayılı Kanun gereğince 18.5.2018 tarihi itibarıyla . Üniversitesi Tıp Fakültesine devredilmiş olan şüpheli Öğretim Üyelerinin isnat edilen suçun işlendiği tarihte A.Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri olarak görev yaptıkları, şüpheliler hakkındaki bu dosyada yapılan soruşturmanın . Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırıldığı, ancak isnat edilen suçun işlendiği tarihte A.Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan şüpheliler hakkında A. Üniversitesindeki görevleri sebebiyle ve buradaki görevleri sırasında işlenen suçla ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi uyarınca A.Üniversitesi Rektörlüğünce ceza soruşturması yaptırılması ve adı geçenlerin men-i muhakemeleri veya lüzum-u muhakemeleri yolunda kurul kararı alınması gerekirken, . Üniversitesi Rektörlüğünce ceza soruşturması yaptırıldığı ve . Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurul tarafından şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği görülmüştür.

Bu nedenle, şüphelilerin men-i muhakemelerine ilişkin . Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 26.6.2020 tarihli kararının bozulmasına, ., . ve . hakkında isnat edilen suç nedeniyle A ...Üniversitesi Rektörlüğünce yaptırılacak soruşturma sonucunda düzenlenecek fezleke üzerine oluşturulacak yetkili kurul tarafından karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şüphelilere ve şikayetçiye gerekli bildirimler yapıldıktan sonra tebligat alındıları ile birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi de eklenerek Dairemize gönderilmesi için A.Üniversitesi Rektörlüğüne iletilmek üzere dosyanın karar ekli olarak . Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın birer örneğinin A.Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenin vekiline gönderilmesine 29.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE