Üniversitelerde hangi durumlarda geliştirme ödeneği ödenmez

Geliştirme ödeneğine ilişkin bakanlar kurulu kararı 6 ve 7 madde de yer alan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmez, yıllık izinde gelişirme ödeneği, geçici görevde geliştirme ödeneği

Üniversitelerde hangi durumlarda geliştirme ödeneği ödenmez

Üniversitelerde hangi durumlarda geliştirme ödeneği ödenmez

Geliştirme ödeneğine ilişkin bakanlar kurulu kararı ile geliştirme ödeneğinin hangi durumlarda ödenip hangi durumlarda ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. İlgili kararın 6 maddesinde belirlenen sürelerin aşılması durumunda gelilştirme ödeneği ilgili sürelerde sınırlı olmak üzere ödenmez. Bunun yanında 7 . maddede anlatılan durumların varlığında ise geliştirme ödeneği hiç bir suretle ödenmez.

Madde 6 - Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.
Ancak;
a) Yıllık izin süresince,
b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince,
c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),
d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen işlerde görev alınması halinde, bu işlerde görev yapılan süreler için,
fiilen çalışma şartı aranmaz.

Madde 7 - Geliştirme ödeneği;
a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere,
b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,
c) Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,
d) Kısmi statüde çalışanlara,
ödenmez.

YORUM EKLE