Üniversite profesör geliştirme ödeneği tutarları

Üniversite profesör geliştirme ödeneği tutarları , profesörlükte dört yılını tamamlamış profesörlere 6400, diğer profesörlere 5300 ek gösterge üzerinden ek gösterge aylığı ödenmektedir. Geliştirme ödeneği de 14 üncü maddeye göre aylık gösterge ve ek gösterge toplamı üzerinden hesaplanmaktadır.

Üniversite profesör geliştirme ödeneği tutarları

Üniversite profesör geliştirme ödeneği tutarları 

profesörlere yapılacak olan geliştirme ödeneği ödemelerinde ilgili kişilerin ek gösterge rakamlarına göre ödeme yapılmaktadır. Profesörlükte geçen sürelere göre ise profesörlerin ek göstergesi farklılık göstermektedir. Konuya ilişkin sayıştay kararında profesörlerin geliştirme ödeneği tutarına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

Sayıştay 2 . daire kararı 

Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2017
Dairesi 2
Karar No 35541
İlam No 13
Tutanak Tarihi 2.10.2018
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Üniversitede görevli bazı öğretim elemanlarının ek gösterge aylığının ve buna bağlı olarak geliştirme ödeneklerinin; bazı öğretim elemanlarının da üniversite ödenekleri ile makam tazminatlarının ve buna bağlı olarak görev tazminatlarının hatalı ödenmesi.

….. Üniversitesinde görevli bazı öğretim elemanlarının ek gösterge aylıklarının ve buna bağlı olarak geliştirme ödeneklerinin; bazı öğretim elamanlarının da üniversite ödenekleri ile makam tazminatlarının ve buna bağlı olarak görev tazminatlarının hatalı ödendiği görülmüştür.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun “Gösterge tablosu ve ek göstergeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

“Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanun’a ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.”,

“Geliştirme ödeneği” başlıklı 14 üncü maddesinde;

“Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

…”

Denilmektedir.

Kanun’un 5 inci maddesinde geçen ek gösterge cetveline göre profesörlükte dört yılını tamamlamış profesörlere 6400, diğer profesörlere 5300 ek gösterge üzerinden ek gösterge aylığı ödenmektedir. Geliştirme ödeneği de 14 üncü maddeye göre aylık gösterge ve ek gösterge toplamı üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla geliştirme ödeneği hesaplanırken dört yılını tamamlamış profesörler için 6400, diğer profesörler için 5300 ek gösterge rakamı esas alınmalıdır.

Yine aynı Kanun’un “Üniversite ödeneği” başlıklı 12 nci maddesinde;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan,


Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile

Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245'i,

2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215'i,Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.”

Kanun’un “Makam tazminatı” başlıklı Ek 2 nci maddesinde;

“Bu Kanun’a ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir. Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez.”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, profesörlükte üç yılını tamamlamış profesörlere %245, diğer profesörlere %215 oran üzerinden üniversite ödeneği ödenmesi gerekir. Ayrıca Kanun’un Ek 2 nci maddesi hükümleri uyarınca Kanun’a ekli makam tazminatı cetveline göre üç yılını tamamlamış profesörlere 6000 gösterge rakamı üzerinden, diğerlerine 4500 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenmektedir.

Ayrıca 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar”ın 1 inci maddesine göre, aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre almakta olan personelden; makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara, belirlenen gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmektedir. Buna göre üç yılını tamamlamış profesörlere 15.000, diğer profesörlere ise 11.500 gösterge rakamı üzerinden görev tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, dört yılını tamamlamamış profesörlere 5300 ek gösterge rakamı üzerinden ek gösterge aylığı ödenmesi gerekirken 6400 ek gösterge rakamı üzerinden ek gösterge aylığı ödendiği ve buna bağlı olarak da geliştirme ödeneğinin hesaplanmasında 6400 ek gösterge rakamının esas alındığı; ayrıca üç yılını tamamlamamış profesörlere %215 oranı üzerinden değil de %245 oranı üzerinden üniversite ödeneği ödendiği ve makam tazminatlarının da 4500 gösterge rakamı üzerinden değil de 6000 gösterge rakamı üzerinden ödendiği ve buna bağlı olarak da görev tazminatlarının 15000 gösterge rakamı üzerinden ödendiği görülmüştür.

Söz konusu ödemeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71 inci maddesine göre kamu zararı oluşturmaktadır.

Bununla birlikte sorumluların savunmaları ile ekindeki belgelerin incelenmesi sonucunda, öğretim elemanlarına yersiz olarak yapılan bu ödemelerin ilgililerden tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, …. Üniversitesinde görevli bazı öğretim elemanlarına, ek gösterge aylıklarının ve buna bağlı olarak geliştirme ödeneklerinin; bazılarının da üniversite ödenekleri ile makam tazminatlarının ve buna bağlı olarak görev tazminatlarının hatalı ödenmesi sonucu sebep olunan … TL kamu zararının, ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen belgelerle tahsil edildiği anlaşıldığından, bu miktar için ilişilecek bir husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,

YORUM EKLE