Üniversite özel yetenek sınavlarında ücret ödemesi

üniversitelerin spor fakültesi güzel sanatlar fakültesine öğrenci alımında yapılan özel yetenek sınavlarında öğrencilerden alınan ücretlerin öğretim

Üniversite özel yetenek sınavlarında ücret ödemesi

üniversitelerin spor fakültesi güzel sanatlar fakültesine öğrenci alımında yapılan özel yetenek sınavlarında öğrencilerden alınan ücretlerin öğretim elemanlarına dağıtılmayacağı hk sayıştay kararı

Üniversite özel yetenek sınavlarında ücret ödemesi

Üniversite özel yetenek sınavlarında ücret ödemesi 

üniversitelerin spor fakültesi güzel sanatlar fakültesine öğrenci alımında yapılan özel yetenek sınavlarında öğrencilerden alınan ücretlerin öğretim elemanlarına dağıtılmayacağı hk sayıştay kararı 

Kamu İdaresi Türü           Yüksek Öğretim Kurumlar

Yılı          2020

Dairesi  1

Karar No              10870

İlam No 96

Tutanak Tarihi   26.5.2022

Döner sermaye ek ödeme

…’nda görevli akademik personele, öğrencilerden “özel yetenek sınavına katılacak adaylara yönelik kurs hizmeti” adı altında tahsil edilen ücretlerden oluşan gelirin bir kısmının ek ödeme olarak dağıtıldığı anlaşılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri” başlıklı 46’ncı maddesinde, cari hizmet maliyetlerine karşılık olarak öğrencilerden alınacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Öğrencilerden bu katkı payı ve öğrenim ücretleri haricinde herhangi bir ad altında ücret talep edilebileceğine dair mevzuatta başkaca bir hüküm de bulunmamaktadır. Kaldı ki Yükseköğretim Yürütme Kurulu 24.09.2014 tarihli toplantısında aldığı kararla, mevzuatta bir düzenleme olmadığı gerekçesiyle özel yetenek sınavlarından ücret alınmaması gerektiğini belirtmiş ve 12.11.2014 tarihli ve 66263 sayılı yazı ile bu husus yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir. Daha sonra, yükseköğretim kurumlarından gelen ısrarlı talepler üzerine, konuyu yeniden değerlendirmek üzere, YÖK Mevzuat Komisyonu 28.04.2015 tarihinde toplanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24.09.2014 tarihli kararının yerinde olduğuna hükmetmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararı uyarınca özel yetenek sınavlarına katılan öğrencilerden herhangi bir ücret alınmaması gerekirken, …’nce …-… eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla yapılacak özel yetenek sınavlarına katılacak öğrenciler için … Yönetim Kurulunun … tarihli, … toplantı sayılı, … karar sayılı kararı ve … Yönetim Kurulunun … tarihli, … toplantı sayılı, … karar sayılı kararı ile kurs adı altında bir uygulama düzenlenerek, kursa katılan öğrencilerden tahsil edilen gelir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına kaydedilmiş ve mezkur kararlarda tespit edilen akademik personele ek ödeme yapılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Kararlarına aykırı olarak öğrencilerin sınava hazırlanmaları ve sınav alanını tanımaları maksadıyla beceri koordinasyon parkuru deneme ücretlerinden oluşan gelirin bir kısmının ek ödeme olarak dağıtılması nedeniyle kamu zararı oluşmuştur.

Bu itibarla, … TL kamu zararının sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de bu tutar ayrıntısı aşağıda gösterilen banka dekontları ile tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

Sorguda sehven sorumlu tutulan Gerçekleştirme Görevlisi …’ın sorumluluğunun bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı oy gerekçesi:

Üye …’ün karşı oy gerekçesi:

Özel Yetenek sınavlarından ücret alınması Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırıdır. Konumuzda bu sınavlara yönelik kurs adı altında öğrencilerin sınava hazırlanmaları ve sınav alanını tanımaları maksadıyla beceri koordinasyon parkuru deneme ücretlerinden oluşan gelirin bir kısmının ek ödeme olarak dağıtıldığı görülmektedir. Sınav alanını tanıma amacıyla ücret alınamayacağı ortadadır. Ancak sınava hazırlık amacıyla birtakım faaliyetler yapılması, ders vb. etkinlikler düzenlenmesi döner sermaye faaliyeti kapsamında değerlendirildiğinden yapılan faaliyetin sınav alanını tanıma mı yoksa ders vb. etkinlikler düzenlenmesi mi veya her ikisini de kapsadığının tespiti ve bu tespite göre kamu zararının belirlenmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Bu aşamada kamu zararı tespiti mümkün olmadığından konunun idaresine (YÖK) yazılması uygun olur.

YORUM EKLE