Üniversite Daire Başkanlarına Makam tazminatı ödenmesi hk Maliye Görüş Yazısı

Üniversitelerde görev yapan daire başkanlarının makam ve görev tazminatı ödenmeyeceği hususunda Maliye Bakanlığı görüş yazısı ekdedir.

Üniversite Daire Başkanlarına Makam tazminatı ödenmesi hk Maliye Görüş Yazısı

Üniversitelerde görev yapan daire başkanlarının makam ve görev tazminatı ödenmeyeceği hususunda Maliye Bakanlığı görüş yazısı ekdedir.

Üniversite Daire Başkanlarına Makam tazminatı ödenmesi hk Maliye Görüş Yazısı

Üniversite Daire Başkanlarına Makam tazminatı ödenmesi hk Maliye Görüş Yazısı 

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-22652224-841.02.17-80563

Konu : Makam ve Görev Tazminatı

TÜM DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE

Üniversitelerde görev yapan Daire Başkanlarına bazı üniversitelerde makam tazminatı ve görev tazminatı ödenirken bazılarında ise ödenmediği belirtilerek, uygulama birliğinin sağlanabilmesi ve böylelikle hatalı işlem yapılmasının önüne geçilebilmesi için söz konusu personele ilgili mevzuat uyarınca makam ve görev tazminatı ödenip ödenemeyeceği hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünden alınan görüş yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU

Başkan Vekili

Ek: 09/10/2023 tarihli E-45516914-045.02-2501495 sayılı yazı

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : E-45516914-045.02-2501495

Konu : Makam ve Görev Tazminatı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 15.09.2023 tarihli ve E-60766136-000-2300285792 sayılı yazınız.

İlgi yazıda; üniversitelerde görev yapan Daire Başkanlarına bazı üniversitelerde makam tazminatı ve görev tazminatı ödenirken bazılarında ise ödenmediği belirtilerek, uygulama birliğinin sağlanabilmesi ve böylelikle hatalı işlem yapılmasının önüne geçilebilmesi için söz konusu personele ilgili mevzuat uyarınca makam ve görev tazminatı ödenip ödenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesinin (a) fıkrasında, "Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. ..." hükmü, anılan Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında ise, "Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı, kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Üniversite Genel Sekreterleri, Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) fıkrasında, "(A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden, 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 

gösterge rakamını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesi gereğince anılan Kanuna ekli IV sayılı Cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara makam tazminatı ödenmesi mümkün olduğundan ve anılan Cetvelde üniversitelerde görev yapan Daire Başkanlarının yer almadığı görüldüğünden, yukarıda belirtilen mevzuat gereğince söz konusu personele makam ve görev tazminatı ödenmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yakup TEKİN

Bakan a.

Genel Müdür

YORUM EKLE