Son soruşturma açma yetkisinin rektöre devredilemeyeceği

Son soruşturma açma yetkisinin rektöre devredilemeyeceği

Son soruşturma açma yetkisinin rektöre devredilemeyeceği

Son soruşturma açma yetkisinin rektöre devredilemeyeceği

Son soruşturma açma yetkisinin rektöre devredilemeyeceği

Son soruşturma açma yetkisinin rektöre devredilemeyeceği

Son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermesi gereken kurullar tarafından bu hususta kesin karar verilmesi gerektiği, karar verme sorumluluğunun rektöre devredilemeyeceği hakkında.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1468

Karar No : 2020/1588

K A R A R

ŞÜPHELİLER:

.. -. Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

... -Aynı Daire Başkanlığında görevli ... Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

. -Aynı Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Makine Mühendisi

. -Yüklenici Firma . Ticaret Yetkilisi

. -Aynı Daire Başkanlığında Elektrik Mühendisi

. -Aynı Daire Başkanlığında Şube Müdür Vekili

. -Aynı Daire Başkanlığında Elektrik Teknikeri

. -Aynı Daire Başkanlığında İnşaat Teknikeri

. -Aynı Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisi

SUÇLARI : 2018/137760 ihale kayıt numaralı . Üniversitesi .

Meslek Yüksekokulu Halı Saha ve Müştemilatı Yapım işinde projeye aykırı imalat yapıldığı, hatalı, kusurlu, eksik imalat bulunduğu halde, söz konusu işin kabulünü gerçekleştirerek yükleniciye haksız yere fazla ödemede bulunulmasına ve kamu zararına neden olmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

SUÇ TARİHİ : 2018 Yılı ve devamı.

İNCELENEN KARAR : Şüphelilerden ., . ve .'nü lüzum-u muhakemeleri, diğer şüphelilerin men-i muhakemeleri yolunda kanaat belirten . Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 23.7.2020 tarihli kararı.

KARARA İTİRAZ EDENLER : Haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilenlerden . ve ..

KARARA İTİRAZ ETMEYEN : Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen .

İNCELEME NEDENİ : İtiraz üzerine ve Yasa gereği kendiliğinden.

. Üniversitesi Rektörlüğünün 4.9.2020 tarih ve E.1658 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu kararın lüzum-u muhakemeye ilişkin kısmına yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Gülhan Arslan Güngör'ün açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca görevlendirilen soruşturmacının öncelikle suç konusu eylemleri belirlemesi, bu bağlamda şikayetçilerin, şüphelilerin ve varsa suç konusu eylemlerde tanıklığı bulunan kişilerin ifadelerini alması, şikayet dilekçesinden başlayarak yaptığı soruşturmada elde ettiği tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek hazırlayacağı fezleke ile gerekçesini belirtmek suretiyle ulaştığı kanaate göre şüphelilerin men-i muhakemeleri veya lüzum­u muhakemeleri şeklinde öneri getirmesi, yetkili kurulun da iddia konusu suçların şüphelilerle illiyet bağını irdelemek suretiyle men-i muhakeme ya da lüzum-u muhakeme yönünde kesin kararlar vermesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, söz konusu iddialar üzerine ... Üniversitesi Rektörlüğünce başlatılan soruşturmada düzenlenen fezleke dikkate alınarak Rektörlükçe oluşturulan Yetkili Kurulun 23.7.2020 tarihli Rektörlük makamına hitapla kararında, "... hakkında son soruşturmanın açılmasına gerek olduğu kanaatine varılmıştır. Takdirlerinize arz ederiz." denilmek suretiyle şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda kesin bir karar verilmediği gibi sanki şüpheliler için men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme kararı vermek yetkisi Rektöre ait gibi sadece men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yolunda kanaat belirtilip takdirin (kararın) Rektöre bırakıldığı, böylece Kurul tarafından adı geçen şüpheliler hakkında kesin bir karar verilmeyerek soruşturma sürecinin sonuçlandırılmadığı anlaşılmıştır.

Oysa, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca artık soruşturma safhasına geçilen iddialarla ilgili olarak Yetkili Kurul tarafından şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yönünde kesin bir karar alınması gerektiği, aksi takdirde soruşturma sürecinin tamamlanamadığı, soruşturmanın sonuçsuz bırakıldığı, kaldı ki, soruşturma konusu olay ve şüphelilerle ile ilgili kanaat belirterek öneri getirmek görevinin soruşturmacıya ait olduğu, soruşturmacının kanaatini belirttiği fezlekenin sunulduğu Yetkili Kurulun ise şüphelilerle ilgili kanaat belirtmek yerine soruşturmayı sonuçlandıran, hukuki sonuç doğuran kesin bir karar vermekle yükümlü olduğu, öte yandan, Rektörün Kurul yerine geçerek tek başına şüphelilerin men-i muhakemeleri veya lüzum-u muhakemeleri yolunda karar alamayacağı, dolayısıyla, bu dosyadaki gibi Kurulun şüpheliler hakkında kesin bir karar almayıp sadece kanaat belirtmekle yetinerek karar alma sorumluluğunu Rektöre devredemeyeceği açıktır.

Öte yandan Kurul kararında yüklenici firma yetkilisi .. hakkında lüzum-u muhakeme yolunda kanaat belirtilmiş ise de, Üniversite personeli olmayan bu kişi hakkında Rektörlükçe ceza soruşturması yaptırılamayacağı ve Kurul kararı alınmayacağı, adı geçen hakkında .. Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre işlem yapılması gerekirken, Rektörlükçe oluşturulan Kurul tarafından .. 'nun lüzum-u muhakemesine karar verildiği görülmekle birlikte adı geçenin Üniversite personeli olmaması sebebiyle bu Kurul kararı dikkate alınmadan genel hükümler uyarınca işlem yapılabileceği şüphesizdir.

Bu durumda, itirazların kabulüyle .. Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 23.7.2020 tarihli kararının; .. dışındaki şüphelilerin kısmen men-i muhakemelerine, kısmen lüzum-u muhakemeleri yolunda kanaat belirten kararın bozulmasına, belirtilen şekilde Yetkili Kurulca şüpheliler hakkında kesin bir karar verilmesi, verilecek Kurul kararının mevzuata uygun olarak şüphelilere ve şikayetçiye gerekli bildirimlerinin yapılması, yazılı bildirim alındılarıyla birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak . Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 9.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022, 21:25
YORUM EKLE