Öğretim Görevlilerinin İdari Görevlere Vekaleten Atanmasında İdari Görev Ödeneği

Üniversitelerde İdari Görevlere Vekaleten Yapılan Atamalarda İdari Görev Ödeneği

Öğretim Görevlilerinin İdari Görevlere Vekaleten Atanmasında İdari Görev Ödeneği

Üniversitelerde İdari Görevlere Vekaleten Yapılan Atamalarda İdari Görev Ödeneği

Öğretim Görevlilerinin İdari Görevlere Vekaleten Atanmasında İdari Görev Ödeneği

Üniversitelerde İdari Görevlere Vekaleten Yapılan Atamalarda İdari Görev Ödeneği

Üniversitelerde görev yapan  öğretim elemanlarına ilişkin mevzuatsal düzenlemeler, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununda yapılmış bulunmaktadır.İlgili mevzuatta üniversite içinde yapılacak atamalara ve görevlendirmelere ilişkin ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.İlgili kanunun


- 16 ncı maddesi ile dekanların atanmalarına ilişkin mevzuat hükümleri ,
- 19 uncu maddesi ile  enstitü müdürünün atanmalarına ilişkin mevzuat hükümleri
- 20 nci maddesi ile yüksekokul müdürünün atanmalarına ilişkin mevzuat hükümleri
- 21 inci maddesi ile  bölüm başkanlarının atanmalarına ilişkin mevzuat hükümleri

Ayrıntılı olarak anlatılmış bulunmaktadır.

Mevzuat hükümlerine yer alan hükümler doğrultusunda  2547 sayılı Kanunla yer alan  idari görevlere kimlerin,hangi şekilde  ve hangi makam tarafından atanacağı ayrıntılı olarak anlatılmış , söz konusu idari görevlerde bulunanlarıngörevleri başında bulunmadıkları taktirde bu görevlerin kimler tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13 üncü maddesinde, almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge tutarının; dekanlık görevini yürütenlere % 30’unun, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bölüm başkanlarına % 20’sinin, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcılarına % 15’inin idari görev ödeneği olarak ayrıca
ödeneceği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde, öğretim üyelerinin haftalık ders yükünün en az on saat olduğu, öğretim görevlileri ve okutmanlar için haftalık ders yükünün oniki saatten az olmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca tespit edileceği; dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğunun aranmayacağı, bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için ise haftalık ders yükünün belirtilen sürelerin yarısı kadar olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak çıkarılan  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar”ın 1 inci maddesinin (c) bendinde de rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm başkanlığına Yükseköğretim Kanununda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indiriminin uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Buna göre; idari görevlere atanabilecek olanlar ve atanma usulleri ile bu görevlere vekalet edebilecek olanların 2547 sayılı Kanunla belirlenmiş olması nedeniyle söz konusu idari görevleri anılan kanunda belirtilen usul dışında vekaleten yürüten öğretim elemanlarına yürüttükleri görevlerinden dolayı herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olmadığı gibi, 2914 sayılı Kanunla öngörülen ders yükü muafiyeti ve indirimlerinden yararlanmalarına da imkan bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022, 20:13
YORUM EKLE