Normal eğitim- ikili eğitim ayırımı yapılarak diğer faaliyetler kapsamındaki ders saati sayısı arttırılır mı?

Normal eğitim- ikili eğitim ayırımı yapılarak diğer faaliyetler kapsamındaki ders saati sayısı arttırılır mı?

Normal eğitim- ikili eğitim ayırımı yapılarak diğer faaliyetler kapsamındaki ders saati sayısı arttırılır mı?

Normal eğitim- ikili eğitim ayırımı yapılarak diğer faaliyetler kapsamındaki ders saati sayısı arttırılır mı?

Normal eğitim- ikili eğitim ayırımı yapılarak diğer faaliyetler kapsamındaki ders saati sayısı arttırılır mı?

Normal eğitim- ikili eğitim ayırımı yapılarak diğer faaliyetler kapsamındaki ders saati sayısı arttırılır mı?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslarda normal örgün öğretim ile ikinci öğretimi genel olarak kapsayacak şekilde düzenlenmediği, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerinin haftada 2 saat ders yükünden sayılması hususunda ise mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde normal örgün öğretim-ikinci öğretim ayrımına gidilmediği, dolayısıyla haftalık 2 saat ders yükünün, normal örgün öğretim ve ikinci öğretimde bu anlamda yapılan derslerin tamamı için belirlendiği ve bu kapsamdaki eğitim, öğretim faaliyetleri için normal örgün öğretim-ikinci öğretim ayrımı yapılmadan haftada (en fazla) 2 saat ders ücreti ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi.

 

Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2016
Dairesi 2
Dosya No 43753
Tutanak No 49729
Tutanak Tarihi 16.6.2021
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetleri kapsamında yapılan bir ders için öğretim üyelerine Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslarda belirlenen sınırlardan fazla ödeme yapılması:

49 sayılı İlamın 2. maddesiyle; Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslarda, diğer faaliyetler kapsamında yer alan bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanlarının, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat/hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılacağı belirtilmesine ve söz konusu 2 saatin belirlenmesinde normal örgün öğretim, ikinci öğretim ayrımı yapılmamasına rağmen, Fen Edebiyat Fakültesinde görevli bazı öğretim üyelerine, normal örgün öğretim, ikinci öğretim ayrımı yapılarak diğer faaliyetler kapsamında 2 saatlik sınırı aşacak şekilde ek ders ücreti ödendiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Sorumlular [(Ödeme Emri Belgesi Üzerinde İmzası Bulunan) Harcama Yetkilisi sıfatıyla temyiz talep eden … ve …ile (Ödeme Emri Belgesi Üzerinde İmzası Bulunan) Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla temyiz talep eden … ve …], ortaklaşa gönderdikleri temyiz dilekçesinde özetle; … Üniversitesinin, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2008 yılında İkinci Öğretim Programı açmak için karar aldığını (Dilekçe Eki: 1), bu belgede yer alan kararlar doğrultusunda ikinci öğretim programı açma talebinin YÖK'e gönderildiğini ve gelen onay neticesinde 2008-2009 yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İkinci Öğretim Programının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer aldığını, (Dilekçe Eki: 2)’de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün normal ve ikinci öğretim programlarının açıkça görülmekte olduğunu, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan her öğrencinin öğrenci belgelerinde hangi programda okuduklarının da belirtilmekte olduğunu (Dilekçe Eki: 3), Sayıştay Denetçilerinin 2016 yılında yapmış oldukları incelemede; “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Normal Öğretim ve İkinci Öğretimde görev alan bazı öğretim elemanlarına “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslarda "diğer faaliyetler" kapsamında ifade edilen faaliyetler için normal örgün eğitim ve ikinci öğretim ayrımı yapılarak haftalık 2 saatlik sınırı aşacak şekilde ek ders ücreti ödendiği” tespitinin yapıldığını, ancak Denetçilerin bu tespitinden anlaşıldığına göre Normal Örgün Eğitim Program ile İkinci Öğretim Programının tek bir programmış gibi algılandığını ve yanlış bir sonuca varıldığını, hâlbuki Normal Örgün Öğretim Programı ile İkinci Öğretim Programının iki ayrı bölüm olduğunu ve ÖSYM kılavuzunda da iki ayrı program olarak yer almakta olduğunu, ayrıca 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmasıyla İlgili Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan;

“a) İkili Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi.

b) İkinci Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

d) Öğrenim Ücreti: İkinci öğretimde öğrencilerin eğitim-öğretimin karşılığı olarak ödeyecekleri ücreti,

e) Ders Ücreti: İkinci öğretimde öğretim elemanlarına her ders için ödenecek ücreti

f) Fazla Çalışma Ücreti: İkinci öğretimde görev yapan öğretim elemanları ile idari personele, yasal çalışma saatleri dışında yapacakları fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenecek ücreti, ifade eder.”

Şeklindeki tanımlamalara göre; ikinci öğretimin başlı başına bir öğretim programı olduğunu, aynı zamanda kanun maddelerinde ders veren öğretim üyeleri için de mesai saatleri dışında (maaş karşılığının dışında) almaları gereken ders ücretinin de belirtilmekte olduğunu, Fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde de 3843 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki; “İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama ve bütünleme şartları ve eğitim öğretimle ilgili diğer konularda normal örgün öğretimden hiçbir farklılık taşımaz.” hükmünce ders yapılmakta olduğunu, bu hüküm çerçevesinde her yıl Bölüm Kurul Kararı ve Fakülte Kurul Kararı ile o ders yılında açılacak derslerin kodlarının, bir üst mercie onaya sunulmakta olduğunu (Dilekçe Eki: 4), Denetçilerin görüşleri doğrultusunda yer alan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Ek Ders Ücreti” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.” hükmünün yer aldığını, diğer taraftan 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin; “Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hüküm çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programlan esas alınarak. Yükseköğretim Kurulunun görüşü. Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.” şeklinde olduğunu, Personel İşlerinden alınan belgelerde (Dilekçe Eki: 5a, 5b) yer aldığı gibi, hiçbir öğretim üyesinin maaş karşılığını doldurmadan ve Kanunda belirtildiği üzere 10 saatten fazla İkinci Öğretim Programından ders ücreti almadıklarını yine ilgili ilam maddesinde; Denetçilerin, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda; “Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.” ifadelerinin yer aldığını, ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde;

“(Değişik üçüncü fıkra: 22/2/2018-7100/8 md.) Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür.

Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği: kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine tekabül ettiği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

Hükümlerinin yer almakta olduğunu, Üniversitede bu esasların, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtildiği gibi uygulanmakta olduğunu, Üniversitede 2914 sayılı Kanuna göre, “DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR”’ın şöyle belirtildiğini;

Ders Yükleri ve Ücret Karşılığı Okutabilecekleri Ek Ders Saatleri

Madde 1- a) Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saattir. Öğretim elemanları, haftalık ders yükünün dışında gerek kadrosunun bulunduğu, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarı yıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydıyla ders verebilir.

Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders; normal örgün öğretimde en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise en çok 10 saattir. Buna göre öğretim elemanlarının toplam ders yükü ve ek ders saatleri (saat/hafta) aşağıda belirtilmiştir.

DERS YÜKÜ VE EK DERS SAATLERİ TABLOSU

Görev

Unvanları Haftalık

Ders

Yükü Maksimum Ek Ders Saati Genel

Toplam

Normal

Örgün Eğitim IL Örgün

Eğitim Toplam

Mecburi İstekle İstekle

Prof. 10 2 18 10 30 40

Doç. 10 4 16 10 30 40

Yrd. Doç. 10 8 12 10 30 40

Öğr. Gör. 12 12 8 10 30 42

Okutman 12 12 8 10 30 42

Denetçilerin;

“2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen "Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar”’ın "Haftalık Ders Yükü Denklikleri" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplandığı belirtildikten sonra ) bendinde;

“Teorik Dersler: Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim - öğretim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders yüküne eş değerdir. Bu dersler ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) düzeyde açılabilir. Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrenciler için ilgili yönetmeliklere uygun olarak açılabilecek uzmanlık alan dersleri de yukarıdaki koşulları sağlamak kaydıyla hu kapsamda değerlendiril ir.

Uzmanlık alan dersleri. Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.”,

“(b) bendinde;

“Diğer Faaliyetler: Teorik dersler dışındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar.

2- Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat hafta uygulamalı ders yiikü yüklenmiş sayılır. " hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre diğer faaliyetler kapsamında bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanlarına öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 2 saat ders yükü yüklenmiş sayılarak bu 2 saat için ek ders ücreti verilmesi gerekmektedir.”

Kanun maddesine yer vermesine karşın; aynı maddenin değişen fıkralarındaki

“Ek ders ücreti:

Madde 11 - (Değişik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1)

(Değişik birinci fıkra: 26/6/2001 - 4689/4 md.) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

(Değişik: 26/6/2001 - 4689/4 md.) Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.”

Şeklindeki hükümlerin dikkate alınmadığını, Fen-Edebiyat Fakültesi Normal Öğretim ve İkinci Öğretimde görev alan öğretim üyelerinin, teorik derslerinin (Dilekçe Eki: 5) gösterildiğini, maaş karşılığı ve ek ders karşılığı aldığı ücretlerin de belirtilmekte olduğunu, ayrıca itiraz edilen Araştırma Projesi dersinin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği şekilde teorik ders olarak kabul edildiğini ve uygulandığını, Bölümde görev yapan öğretim üyelerine 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen; “... ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir.” ifadesi uyarınca kabul edilen 10 saati aşmayacak şekilde ödeme yapıldığını, Denetçilerin; “Yukarıda bahsi geçen ve bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerinin haftada 2 saat ders yükünden sayılması hususunda ise normal örgün öğretim, ikinci öğretim ayrımına gidilmemiştir. Dolayısıyla haftalık 2 saat ders yükü, normal örgün öğretim ve ikinci öğretimde bu anlamda yapılan derslerin tamamı için belirlenmiştir ve bu kapsamdaki eğilim, öğretim faaliyetleri için normal örgün öğretim ve ikinci öğretim ayrımı yapılmadan haftada 2 saat ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ancak Fen Edebiyat Fakültesi Normal Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim ek ders icmalleri ve ek ders ücret cetvelleri ile ilgili ödeme emri belgelerinin incelenmesi sonucunda, yukarıda bahsi geçen faaliyetler kapsamındaki ödemelerin, 2 saatlik ders yükü sınırı, normal örgün öğretim ve ikinci öğretim için ayrı ayrı dikkate alınarak yapıldığı görülmüştür.” iddiasında olduklarını, ancak Denetçilerin açıklamasında göz ardı edilen hususun; 3843 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (b) ve (d) fıkraları olduğunu, bu fıkraların;

“b) İkinci Öğretim: Yükseköğretim kuramlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretimi,

d) Öğrenim Ücreti: İkinci öğretimde öğrencilerin eğitim-öğretimin karşılığı olarak ödeyecekleri ücreti;”

Şeklinde olduğunu, Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esasların normal örgün öğretim ile ikinci öğretimi genel olarak kapsayacak şekilde düzenlendiğini ve her iki öğretim şekli için özellikli hususların ilgili maddelerde ayrıca belirtildiğini, gerek ÖSYM kılavuzunda gerekse yükseköğretim mevzuatında belirtilen ikinci öğretimin ayrı bir program olmasından dolayı; normal öğretimde verilen derslerin aynısının ikinci öğretimde de verilmekte olduğunu ve öğrencilerin programda yer alan derslerden başarılı olup kredi yükünü tamamladıktan sonra mezun olabildiklerini (Dilekçe Eki: 6a, 6b), görüldüğü gibi; normal öğretim ile ikinci öğretimin ayrı programlar olduğunu, bu nedenle normal öğretimden yararlanan bir öğrenci ile ikinci öğretimden yararlanan bir öğrencinin Anayasanın belirttiği eğitim hakkına eşit sahip olması gerektiğini, bundan dolayı, normal öğretimde açılan her bir dersin, ikinci öğretimde de açılmakta ve yapılmakta olduğunu, ayrıca 2914 sayılı Kanun çerçevesinde; normal öğretimde maaş karşılığını tamamlayan öğretim üyelerinin, ikinci öğretimden de (10 saatten fazla) herhangi bir ücret almadıklarını, 2547 Sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca, görevlendirilen öğretim elemanlarının ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasında; sırasıyla bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kuramlarında normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler, daha sonra bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda ikinci öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kuramlarında ikinci öğretimde verdikleri ders ve faaliyetlerin dikkate alındığını, Denetçilerin düşüncesinin; “bitirme ödevinin, Araştırma Projesi dersinin sadece Normal Öğretim öğrencileri için yapıldığı; İkinci Öğretim Öğrencileri için yapılmadığı, ayrıca. İkinci Öğretimin Normal öğretimle birleştirilerek tek bir Bitirme Ödevi (Araştırma Projesi) dersi yapıldığı” gibi yanlış bir algı oluşturduğunun görüleceğini, oysaki 3843 sayılı Kanunun maddeleri uyarınca normal ve ikinci öğretim ders programları aynı olup öğretim elemanlarının ders yükü sayılarının aynı olduğunu, konuya açıklık getirmesi amacıyla Normal Öğretimde yapılan Bitirme Ödevi (Araştırma Projesi) listesi (Dilekçe Eki: 7a, 7b) ile İkinci Öğretimde yapılan Bitirme Ödevinde (Araştırma Projesi) yapılan çalışmalardan örneklerin (Dilekçe Eki: 8- Yapılan Tez Çalışmaları) sunulduğunu, ayrıca, Sosyal Bilimlerde Laboratuvar (Uygulamalı Ders) yerine bu alanda çalışacak öğrenciler için Bitirme Ödevi, Araştırma Projesi vb. adlar altında yaptırılan derslerin, kanun ve yönetmeliklerde 2 saat olarak görülmesine karşın, uygulama da haftalık (dersi alan öğrenci sayısına bağlı olarak) 15 saati bulmakta olduğunu, Daire İlamında belirtilen şekilde uygulanması hâlinde Bitirme Ödevi (Araştırma Projesi) diğer faaliyetler adı altında yer almasına karşılık; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir.” hükmünce ders veren öğretim üyelerinin hak kaybına uğradıklarını, 2016-2017 Öğretim yılı itibariyle Araştırma Projesi dersini veren öğretim üyelerinin İkinci Öğretim ek ders ücretlerini alamadıklarını (Dilekçe Eki: 9); ancak İkinci Öğretimdeki öğrencilerin hak kaybına uğramamaları için bu dersleri verdiklerini (Dilekçe Eki: 10), sonuç olarak (Dilekçe Eki: 11) bu dersi alan öğrencilerin mezun olduklarını, İlamda ifade edildiği gibi devletin zarara uğratılması söz konusu olmayıp aksine Anayasanın eğitim eşitliği, 2547, 2914 ve 3843 sayılı Yüksek Öğretim Kanunlarında yer alan maddeler uyarınca; Sayıştay kararının sonucunun taraflarına bildirildiği zamana kadar, öğrencilerin hak kaybına uğramamaları için İkinci Öğretim Araştırma Projesi dersinin yapıldığını, ancak bu dersi veren öğretim üyelerinin, aleyhlerine verilen tazmin hükmüyle zaman, emek ve maddi hak kaybına uğradıklarını, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Normal Öğretim ve İkinci Öğretim programlarında eşitliğe dayalı adil bir öğretim verildiğini, ancak 2016-2017 ve 2017-2018 Öğretim yıllarında Bitirme Ödevi (Araştırma Projesi) dersini veren öğretim üyelerinin, Sayıştay Denetçilerinin geldiği ve Sayıştay Başkanlığının gerekçeli İlamını tebliğ ettiği tarih de dâhil olmak üzere o tarihten bugüne kadar İlamda belirtilen tutardan daha fazla zarara uğratıldığını, çünkü program gereği bahsi geçen ders öğretim üyelerince icra edildiğini; ancak kendilerine bu emeklerinin karşılığı olarak herhangi bir ücret ödenemediğini, en kısa zamanda bu zararın telafi edilmesini temenni ettiklerini, bu itibarla, yukarıda verilen bilgi ve belgelerin yeniden incelenip kararın hakkaniyet çerçevesinde taraflarına bildirilmesini Kurulumuza arz etmişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında özetle; adı geçenlerin müşterek imzalı dilekçelerinde İlamın 2. maddesine ilişkin olarak; personele yapılan ek ders ücreti ödemelerinin, ücret karşılığı verilmesi gereken zorunlu ders saatini aşan sürelerde verilen derslerin karşılığı olduğu, bu şekilde ödeme yapılmasında mevzuatına aykırı bir husus bulunmadığı hususlarının ileri sürüldüğü ve bu meyanda tazmin hükmünün kaldırılması talebinde bulunulduğu ifade edildikten sonra; ortaya konulanlar karşısında, adı geçenlerin temyiz taleplerinin kabulü ile ortaya konulan hususların araştırılması maksadıyla Dairesine tevdiine karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Ek Ders Ücreti” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında:

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.”,

İkinci fıkrasında:

“Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.”

Denilmekte olup, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar”ın “Haftalık Ders Yükü Denklikleri” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplandığı belirtildikten sonra (a) bendinde:

“Teorik Dersler: Haftalık ders programında yer alan, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim - öğretim faaliyetleri olup, her ders saati bir ders yüküne eş değerdir. Bu dersler ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik) düzeyde açılabilir. Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrenciler için ilgili yönetmeliklere uygun olarak açılabilecek uzmanlık alan dersleri de yukarıdaki koşulları sağlamak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir.

Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.”,

(b) bendinde:

“Diğer Faaliyetler: Teorik dersler dışındaki tüm eğitim- öğretim faaliyetlerini kapsar.

1- Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitap eden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuvar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her ders saati bir ders yüküdür.

2- Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat/hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.

…”

Hükümlerine yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun değişik 11 inci maddesinin birinci fıkrasında mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetlerin, aralarında herhangi bir ayrım yapılmaksızın haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödemesi yapılmasına hak kazandıracağı ifade edilmiştir.

Bu bağlamda, Fakültede eğitim veren ilgili bölümlerin son yarı yıllarında (6., 7. ve 8. yarıyıllar) okutulan ve öğretim üyelerinin ders yükü bildirim formlarında “TEO” olarak sınıflandırılan diğer derslerin aksine “UYG” ibaresi ile sınıflandırılan (teorik ders değil de diğer faaliyet olduğu buradan açıkça anlaşılan) ihtilafa konu (öğrencilerce lisans mezuniyet/bitirme tezinin oluşturulduğu) “Araştırma Projesi” dersinin yukarıda belirtilen Esasların 2 nci maddesinin (b-2) bendinde yer alan “bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyeti” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği noktasında herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

Bu şekildeki değerlendirmeye göre de; diğer faaliyetler kapsamında bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyeti kapsamındaki bir dersi yöneten öğretim elemanlarına öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 2 saat ders yükü yüklenmiş sayılarak bu 2 saat için ek ders ücreti verilmesi gerekmekte olup, bu kural karşısında ise; dilekçe ekinde gönderilen öğrenci transkriptleriyle söz konusu dersin diğer dersler gibi zorunlu bir ders olduğuna ve dersi geçmeden mezun olunamadığına ilişkin yapılan açıklamaların, hukuki bir geçerliliği bulunmadığı gibi; dersin niteliğini değiştirmesi gibi bir durumdan da bahsedilemez.

Diğer taraftan, Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar normal örgün öğretim ile ikinci öğretimi genel olarak kapsayacak şekilde düzenlenmiştir ve her iki öğretim şekli için özellikli hususlar ilgili maddelerde ayrıca belirtilmiştir. Yukarıda bahsi geçen ve bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerinin haftada 2 saat ders yükünden sayılması hususunda ise mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde normal örgün öğretim-ikinci öğretim ayrımına gidilmemiştir. Dolayısıyla haftalık 2 saat ders yükü, normal örgün öğretim ve ikinci öğretimde bu anlamda yapılan derslerin tamamı için belirlenmiştir ve bu kapsamdaki eğitim, öğretim faaliyetleri için normal örgün öğretim-ikinci öğretim ayrımı yapılmadan haftada (en fazla) 2 saat ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Sonuç itibariyle, Fen Edebiyat Fakültesinde görevli bazı öğretim üyelerine, normal örgün öğretim, ikinci öğretim ayrımı yapılarak diğer faaliyetler kapsamında 2 saatlik sınır aşacak şekilde ek ders ücreti ödenmesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi kapsamında kamu zararına sebebiyet verdiğinden; sorumluların ortaklaşa gönderdikleri temyiz dilekçesindeki iddiaların reddedilerek 49 sayılı İlamın 2. maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, oy birliğiyle,

6085 sayılı Kanunun 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştay’da karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 16.06.2021 tarih ve 49729 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılınd

YORUM EKLE