Meslek yüksekokulu bölüm bşkanlarına ders yükü muafiyeti tanınır mı?

Meslek yüksekokulu bölüm bşkanlarına ders yükü muafiyeti tanınır mı?

Meslek yüksekokulu bölüm bşkanlarına ders yükü muafiyeti tanınır mı?

Meslek yüksekokulu bölüm bşkanlarına ders yükü muafiyeti tanınır mı?

Meslek yüksekokulu bölüm bşkanlarına ders yükü muafiyeti tanınır mı?

Meslek yüksekokulu bölüm bşkanlarına ders yükü muafiyeti tanınır mı?

Sayıştay 2. Dairesi, meslek yüksek bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti tanınmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği yönünde karar verdi.

Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2019
Dairesi 2
Karar No 35681
İlam No 134
Tutanak Tarihi 21.10.2021
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

… Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda görev yapan bölüm başkanına ders yükü muafiyeti uygulandığı görülmüştür.

04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (g) bendinde Yüksekokul, belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmış iken; 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunun 170 inci maddesiyle yapılan değişiklikle ilgili Kanuna, Meslek yüksekokulu tanımı eklenmiş ve Meslek yüksekokulu, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumu olarak tanımı yapılmıştır.

28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinde, üniversiteyi oluşturan birimler sayılmış ve yüksekokul ile birlikte meslek yüksekokulu da üniversite birimleri arasında belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 11.10.1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile öğretim elemanlarının aylık, mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış; bu kapsamda 5 inci maddesinde ek gösterge, 12 nci maddesinde üniversite ödeneği, 13 üncü maddesinde de idari görev ödeneğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Ancak 2914 sayılı Kanun, 2809 sayılı Kanunundan sonra yürürlüğe girmesine rağmen, personele yapılacak ödemelerde yüksekokul, meslek yüksekokulu ayrımı yapılmamış, yüksekokul temel alınmak suretiyle özlük hakları düzenlenmiştir.

Yöneticilerin ders verme yükümlülüğü ile ilgili olarak, 2547 sayılı Kanunun “Çalışma esasları” başlıklı 36 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğünün bulunmadığı, başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarının ise bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin (g) bendinde de, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğunun aranmayacağı, bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükünün ise belirtilen sürenin yarısı kadar olduğu şeklinde düzenlenmiştir.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci maddesinde; öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına, açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezi sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavına ilişkin ve meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlilerinin ise merkezi sınavdan muaf olacaklarına ilişkin düzenlemeler yapılmış ise de bu Kanun Hükmünde Kararname, 02.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahsi geçen düzenlemelere göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilk halinde meslek yüksekokulu tanımı olmamasına rağmen, bu Kanundan sonra çıkan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda meslek yüksekokulu üniversite birimleri arasında sayılmış; 2809 sayılı Kanundan sonra çıkarılan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda mali ve sosyal haklar belirlenirken, yüksekokul, meslek yüksekokulu ayrımı yapılmamış, yüksekokul temel alınmak suretiyle düzenleme yapılmıştır. Ayrıca 2547 sayılı Kanuna 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ile meslek yüksekokulu tanımı ilave edilmiş, başta rapor maddesinin konusu olan ders verme yükümlülüğü olmak üzere üniversite organlarının düzenlendiği anılan Kanunun 13 üncü maddesinden ve 21 inci maddeye kadar olan hükümlerinde de herhangi bir düzenleme ya da değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla 2547 sayılı Kanunun ilk halinde bulunmayan, 6111 sayılı Kanun ile eklenen tanımlar maddesinde, yüksekokul tanımından ayrı bir meslek yüksekokulu tanımının yapılmasıyla konunun özünde bir değişiklik olmamış, kanun koyucu tarafından meslek yüksekokulu ile yüksekokul mali ve sosyal haklar ve ders yükümlülüğü açısından benzer yükseköğretim kurumları olarak değerlendirilmiştir.

Bu itibarla; meslek yüksekokulu bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti uygulanması sorgu konusu yapılmış olsa da 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uygulanması açısından, yüksekokul bölüm başkanlarına sağlanan ders verme muafiyetinden yararlandırılmalarında mevzuata aykırılık bulunmadığından … TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek bir husus bulunmadığına,

İşbu ilamın tebliğinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğu ile,

Azınlık Görüşü:

Üye … ve Üye …’ın karşı oy gerekçeleri:

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde iki farklı yükseköğretim kurumu oldukları hüküm altına alınan yüksekokul ve meslek yüksekokulları bölüm başkanlarının aynı mali haklara sahip olabilmeleri için, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde sayılma suretiyle hüküm bulunması gerektiğinden, meslek yüksekokulu bölüm başkanlarına ders yükü muafiyeti uygulanması sonucu oluşan kamu zararının tazmini gerekir.”
 

YORUM EKLE