Hastalık izninde geliştirme ödeneği ödenir mi?

akademik personele hastalık sağlık izninde geliştirme ödeneği ödenmesi

Hastalık izninde geliştirme ödeneği ödenir mi?

akademik personele hastalık sağlık izninde geliştirme ödeneği ödenmesi

Hastalık izninde geliştirme ödeneği ödenir mi?

Hastalık izninde geliştirme ödeneği ödenir mi?

Ünversitede görev yapan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneğinin ödenmesine ilişkin Bakanlar kurulu kararı ile geliştirme ödeneği ödemesi yapılmaktadır.İlgili ödeneğin hangi durumlarda ödenip hangi durumlarda ödenmeyeceği hususuna ilgili kararda gerekli açıklamalar yapılmıştır. İlgili bakanlar kurulu kararında geliştirme ödeneğinin ödenmesi fiilen çalışma şartına bağlanmış olmakla birlikte fiilen çalışma olarak sayılan durumlar ayrıca açıklanmıştır. Buna göre hastalık izni kullanan öğretim elemanları  belli şartlar altında geliştirme ödeneği alabilmektedir. İlgili kararda hastalık izni ile ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir.

c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez), 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre hastalık izninde geçen süreler için geliştirme ödeneği ödenebilir, ancak bu şekilde toplam 30 günü geçen süreler için bu ödenek ödenmez.

Madde 6- Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır.

Ancak;                                                                                                  

a) Yıllık izin süresince,                                                                                                        

b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince,                                                                                                           

c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),                                                                             

d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez),                                                                                                             

e) (21/6/2006 tarihli ve 2006/10645 sayılı BKK ile eklenen bent) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen işlerde görev alınması halinde, bu işlerde görev yapılan süreler için, fiilen çalışma şartı aranmaz.

YORUM EKLE