Görevden uzaklaştırılan akademisyen göreve iade olursa geliştirme ödeneği alır mı?

Görevden uzaklaştırılan akademisyen göreve iade olursa görevde olmadığı dönemlerde kendisine ödenmeyen geliştirme ödenekleri ödenir mi?

Görevden uzaklaştırılan akademisyen göreve iade olursa geliştirme ödeneği alır mı?

Görevden uzaklaştırılan akademisyen göreve iade olursa görevde olmadığı dönemlerde kendisine ödenmeyen geliştirme ödenekleri ödenir mi?

Görevden uzaklaştırılan akademisyen göreve iade olursa geliştirme ödeneği alır mı?

Görevden uzaklaştırılan akademisyen göreve iade olursa geliştirme ödeneği alır mı?

Uzaklaştırma süresi zarfında kendilerine ödenmeyen Üniversite Geliştirme Ödeneğinin göreve başladıkları için ödenip ödenmeyeceği hususu Üniversitelerde  tereddüt konusu olmaktadır.   Devlet memurlarının görülen lüzum üzerine görevlerinden uzaklaştırılmaları konusunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137-145 nci maddeleri ile düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü başlıklı 141 inci maddesinde görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Hükmü yer almaktadır.  11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Geliştirme Ödeneği başlıklı 14 üncü maddesinde diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.  Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz Hükmü yer almaktadır.2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 14 üncü maddesi uyarınca ödenecek Geliştirme Ödeneğine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 4.4.2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.04.2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi .gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu 2005/8681 sayılı Kararnamenin 2 inci maddesinde Geliştirme ödeneği; Bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara, ödeneceği ve fiilen çalışma şartının aranmayacağı hususları düzenleyen 6 ncı maddesinde Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılması şarttır. Ancak; a) Yıllık izin süresince,  b) Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni süresince, c) Hastalık izni kullanılması, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülmesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesine göre refakatçi izni verilmesi hallerinde (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez), d) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan süreler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam süresi, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez), fiilen çalışma şartı aranmaz. Hükümleri yer almaktadır. Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;  Görevden uzaklaştırılan 2914 sayılı Kanuna tabi personele 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve bu madde hükmü uyarınca yürürlüğe konulan 2005/8681 sayılı Kararname hükmü uyarınca ödenmekte olan geliştirme ödeneği mezkûr Kararnamenin 2 maddesi hükmünde fiilen çalışma şartının bulunması ve 6 maddesinde yer alan istisnalar arasında görevden uzaklaştırma sayılmamış olması sebebiyle ödenemeyeceği başkanlığımızca mütalaa edilmektedir. 

YORUM EKLE