Fiilen Eğitim-Öğretime Başlanılmamış Fakültelerde Geliştirme Ödeneği Ödenmez

Eğitime Başlamayan Fakültede Geliştirme Ödeneği Ödemesi fiilen eğitim-öğretime başlanılmamış olması ve eğitime başlanılmamış olsa bile geliştirme

Fiilen Eğitim-Öğretime Başlanılmamış Fakültelerde Geliştirme Ödeneği Ödenmez

Eğitime Başlamayan Fakültede Geliştirme Ödeneği Ödemesi fiilen eğitim-öğretime başlanılmamış olması ve eğitime başlanılmamış olsa bile geliştirme ödeneği ödenecek unvanlar arasında sayılmayan öğretim elemanlarına  geliştirme ödeneği ödenmesine imkan bulunmadığı

Fiilen Eğitim-Öğretime Başlanılmamış Fakültelerde Geliştirme Ödeneği Ödenmez

Eğitime Başlamayan Fakültede Geliştirme Ödeneği Ödemesi 

Yükseköğretim kurumunda üniversitelerde  fiilen eğitim-öğretime başlanılmamış olması ve eğitime başlanılmamış olsa bile geliştirme ödeneği ödenecek unvanlar arasında sayılmayan öğretim elemanlarına  geliştirme ödeneği ödenmesine imkan bulunmadığı yönündeki görüş yazısı yazımız ekindedir.Konuya ilişkin olarak sayıştay başkanlığıncada idarelere borç çıkarılmakta olup Üniversitelerin  Maliye Bakanlığının yazısı  doğrultusunda işlem yapması gerekmektedir.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115826-35

Konu : Geliştirme Ödeneği

31/05/2013*5098

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Personel Daire Başkanlığı)

İlgi : 29/3/2013 tarihli ve 36204682-903-07-02/4232 sayılı yazınız.

İlgi yazınızın incelenmesinden, Üniversiteniz Veterinerlik Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin (b) bendi uyarınca kuruluş çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen Prof. Dr. …………..’ya geliştirme ödeneği ödenmesi hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinde;

“ a) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

b) Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin kadroları beş yıl süre ile saklı tutulur. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir.” hükümlerine yer verilmek suretiyle yükseköğretim kurumları arasında yardımlaşma hükümleri düzenlenmekte ve madde bir bütün olarak incelendiğinde; - (a) bendi uyarınca yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim elemanlarının kendi yükseköğretim kurumlarında ders yüklerini dolduramadıkları taktirde ders vermek üzere kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yüklerini doldurmak üzere görevlendirilebilmelerine, - (b) bendi uyarınca ise, bir üniversitenin öğretim üyelerinin; ihtiyacı olan başka yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretiminin aksamaması bakımından, kadrolarının bulunduğu üniversiteden başka bir üniversitede görevlendirilebilmelerine, imkan sağlandığı görülmektedir.

Bu çerçevede, bir üniversitede ihtiyaç nedeniyle söz konusu 40 ıncı maddenin (b) fıkrası kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarının kadroları görevlendirildikleri  üniversitelerde bulunmadığından aynı üniversiteler tarafından ders vermek üzere 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası kapsamında görevlendirmeleri de mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla ilgi yazınızda belirtilen adı geçene yapılacak geliştirme ödeneğinin hesaplanmasında 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddenin (b) fıkrası kapsamında yapılan görevlendirmelerde uygulanan prosedürün dikkate alınması gerekmektedir. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar” ve bu Karara ekli cetvelde, geliştirme ödeneği hesaplanmasında ilgililerin almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara uygulanacak oranlar; yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle mevcut il ve ilçeler itibarıyla belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde de geliştirme ödeneğinin; bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara ve 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödeneceği belirtilmekte ve maddenin son fıkrasında da, “Bu Karara ekli cetvelde geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir.” hükmüne yer verilmek suretiyle fiilen eğitim-öğretime başlanılmamış yükseköğretim kurumlarında geliştirme ödeneğinin kimlere ödeneceği hususunda düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, kadrosu başka üniversitede olan ve üniversiteniz Veterinerlik Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası uyarınca görevlendirilen adı geçenin, söz konusu görevlendirme sonucunda görevin yapıldığı yükseköğretim kurumu itibarıyla geliştirme ödeneğinden yararlandırılması gerekmekle birlikte, ilgilinin görev yaptığı yükseköğretim kurumunda fiilen eğitim-öğretime başlanılmamış olduğundan ve aynı zamanda adı geçen görevi itibarıyla fiilen eğitim-öğretime başlanılmamış yerlerde geliştirme ödeneği verilmesi öngörülenler arasında sayılmadığından ilgiliye, görevlendirildiği yükseköğretim kurumunun bulunduğu yer itibarıyla geliştirme ödeneği ödenmesine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:39
YORUM EKLE