Faaliyet izni kaldırılan üniversite öğrencisinin öğrenim ücretinin TÜFE oranında artırılmak zorunda mı?

Faaliyet izni kaldırılan üniversite öğrencisinin öğrenim ücretinin TÜFE oranında artırılmak zorunda mı?

Faaliyet izni kaldırılan üniversite öğrencisinin öğrenim ücretinin TÜFE oranında artırılmak zorunda mı?

Faaliyet izni kaldırılan üniversite öğrencisinin öğrenim ücretinin TÜFE oranında artırılmak zorunda mı?

Faaliyet izni kaldırılan üniversite öğrencisinin öğrenim ücretinin TÜFE oranında artırılmak zorunda mı?

Faaliyet izni kaldırılan üniversite öğrencisinin öğrenim ücretinin TÜFE oranında artırılmak zorunda mı?

Sayıştay 8. Dairesi, faaliyet izni kaldırılan bir üniversiteden devlet üniversitesine geçişi sağlanan öğrencilerin  eğitim-öğretim ücretlerinde yıllık TÜFE oranında artış yapılmamasının kamu zararı olmadığına hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2021
Dairesi 8
Karar No 293
İlam No 140
Tutanak Tarihi 23.8.2023
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar


Eğitim Ücreti

Faaliyet izni kaldırılan … Üniversitesinden … Üniversitesine geçişi sağlanan öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim ücretlerinde yıllık TÜFE oranında artış yapılmaması neticesinde … TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 11’inci maddesinde “… Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir Devlet üniversitesine intikal ettirilir. (Ek cümle:15/4/2020-7243/13 md.) Öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam eder.

(Ek fıkra: 20/8/2016-6745/15 md.) Bu madde kapsamına giren vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim ücretlerinin belirlenmesine, öğrencilerin nakline, eğitim öğretimin ve diğer işlemlerin aksamadan yürütülmesine ilişkin her türlü tedbirleri almaya ve düzenleme yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

(Ek fıkra: 20/8/2016-6745/15 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye, gerektiğinde Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşünü alarak Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir Devlet üniversitesine geçişlerinin sağlanacağı belirtilmiş olup madde kapsamına giren vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin Yükseköğretim Kuruluna ait olduğu ifade edilmiştir. Hükme göre maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri giderme yetkisinin yine Yükseköğretim Kuruluna ait olduğu anlaşılmaktadır.

31.12.2005 tarihli 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 27’nci maddesinde;

“Öğrenciler, tüzel kişiliğin sona ereceği tarihe kadar faaliyet izni kaldırılan yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim ücreti esaslarına göre ücret ödemeye devam ederler. Devrolunan öğrenciler ise devralan yükseköğretim kurumunun tabi olduğu esaslara göre ücret öderler.” hükmü yer almaktadır. Yönetmelik hükmünde faaliyet izni kaldırılması nedeniyle garantör yükseköğretim kurumuna devrolunan öğrencilerin bu kurumun tabi olduğu esaslara göre ücret ödeyeceği düzenlemesine yer verildiği anlaşılmaktadır.

22.03.2018 tarih ve 2018.4.180 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar ile yürürlüğe giren Garantör Devlet Üniversiteleri Yönergesi’nin “Eğitim Öğretim Ücreti” başlıklı 8’inci maddesinde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencilerinin, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri Devlet üniversitesine ödemeye devam edecekleri, eğitim öğretim ücretinin faaliyeti durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun öğretim ücreti üzerinden her eğitim öğretim yılında TÜFE oranında artırılacağı ifade edilmiştir.

31.12.1987 tarihli 19681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı Ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği’nin “Genel Kurulun Görev ve Yetkileri” başlıklı 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında Genel Kurulun, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, yükseköğretim üst kuruluşlarıyla üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması ile rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüklerini Yürütme Kuruluna devredebileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin “Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 10’uncu maddesinde ise Yürütme Kurulunun, Genel Kurul tarafından 8’inci madde uyarınca kendisine devredilmiş olan görevleri yapacağı ifade edilmiştir. Yönetmeliğin “Kararların Yürürlüğü” başlıklı 32’nci maddesinde Genel Kurul kararlarının alındıkları tarihte; Yürütme Kurulu kararlarının ise, müteakip toplantıda onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Yargılamaya esas rapor konusu olayda … tarih ve … sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan … sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile … Üniversitesinin faaliyetine son verilmiş, … tarih … sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının almış olduğu karar ile … Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin garantör üniversite olan … Üniversitesine aktarılmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından alınan … tarih ve … sayılı Karar’ın 5’inci maddesi ile eğitim öğretim ücretlerini belirlemek, eğitim öğretimin ve diğer işlemlerin aksamadan yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak ve düzenleme yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu tarafından alınan … tarih … sayılı Karar’ın 4’üncü maddesinde; “… faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencilerinin, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri … Üniversitesine ödemeye devam etmelerine; eğitim öğretim ücretlerinin arttırılıp arttırılmaması hususunun … Üniversitesi tarafından belirlenmesine, yıllık artış yapılacağında ilgili yılın TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artış yapılmasına karar verildi.” denilmektedir. Söz konusu Karar ile eğitim öğretim ücretlerinin arttırılıp arttırılmaması hususunun … Üniversitesi tarafından belirlenmesine, yıllık artış yapılacağında ilgili yılın TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artış yapılmasına karar verildiği görülmektedir.

Rapor konusu olayla ilgili son olarak … tarih ve … Sayılı … Üniversitesi Senato Kararı ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim öğretim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamasına ve geçen yılki eğitim-öğretim ücretinin geçerli olmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde 2547 sayılı Kanun’un Ek 11’inci maddesine göre faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin garantör üniversiteye veya belirlenecek bir Devlet üniversitesine ödemeleri gereken eğitim öğretim ücretlerinin belirlenmesi yetkisi Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda ise Yükseköğretim Kurulunun görevlerinin yerine getirilmesinde yetkilendirilen Yükseköğretim Genel Kurulunun, … Üniversitesine devrolunan öğrencilerin eğitim öğretim ücretlerini belirleme ve düzenleme yapma yetkisini Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanarak Yükseköğretim Yürütme Kuruluna devrettiği, Yürütme Kurulunun da anılan yetkiyi belirli bir çerçeve çizmek suretiyle …. Üniversitesine bıraktığı, Üniversite Senatosunun da … tarih ve … sayılı kararı ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun Üniversiteye verdiği yetki çerçevesinde hareket ederek … Üniversitesinden devrolunan öğrencilerin yıllık eğitim öğretim ücretlerinin artırılmaması yönünde karar almış olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak 2547 sayılı Kanun’un Ek 11’inci maddesine göre Yükseköğretim Kuruluna verilen garantör üniversiteye ödenmesi gereken eğitim öğretim ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanarak Yükseköğretim Yürütme Kuruluna devredildiği ve Üniversite Senatosu tarafından tesis edilen işlemin mevzuata uygun biçimde gerçekleşen yetki devrine dayandığı anlaşılmaktadır. Hal böyle iken tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, tesis edilen işlem hakkında kamu zararı oluşmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu …TL ile ilgili olarak ilişilecek bir husus bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE