Enstitü sekreteri olarak çalışan sınavsız şube müdürü olabilir mi?

Üniversitelerde sınavsız olarak Enstitü sekreteri fakülte sekreteri gibi kadrolara atananların daha sonra şube müdürü olarak atanmasında kamu zararı

Enstitü sekreteri olarak çalışan sınavsız şube müdürü olabilir mi?

Üniversitelerde sınavsız olarak Enstitü sekreteri fakülte sekreteri gibi kadrolara atananların daha sonra şube müdürü olarak atanmasında kamu zararı olmadığı yönünde sayıştay kararı

Enstitü sekreteri olarak çalışan sınavsız şube müdürü olabilir mi?

Enstitü sekreteri olarak çalışan sınavsız şube müdürü olabilir mi?

Üniversitelerde sınavsız olarak Enstitü sekreteri fakülte sekreteri gibi kadrolara atananların daha sonra şube müdürü olarak atanmasında kamu zararı olmadığı yönünde sayıştay kararı 

T.C. Sayıştay Başkanlığı - 6. Daire
Kamu İdaresi Türü: Yüksek Öğretim Kurumları
Yıl: 2021
İlam no.: 30
Karar No.: 891
Tutanak tarihi: 22.12.2022
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 

Personel Ataması

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi tarafından, ... Üniversitesinde şube müdürü olarak görev yapan ... ...'e, enstitü sekreteri olarak atanmadan önceki kadro ve derecesi üzerinden ödeme yapılması gerekirken, şube müdürleri için belirlenen oranlar üzerinden ödeme yapılması sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin;

"Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinde,

"(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

...",

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6'ncı maddesinde,

"(1) Bu Yönetmelik'te belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7'nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.",

"Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinde,

"(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

...",

"Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20'nci maddesinde ise,

"...

b) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

...

d) Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır.

...",

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince, görevde yükselmeye tabi bir kadro olan şube müdürü kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde en az üç yıl hizmeti bulunmak, halen çalışıyor olmak ve son olarak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Ancak anılan Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20'nci maddesinde, kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabileceği ifade edilerek sınav şartına bir istisna getirilmiştir. Aynı zamanda şube müdürlüğünden daha üst görevlere dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak şartıyla genel hükümlere göre sınavsız atama yapılabileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, her ne kadar yürürlükte olan Yönetmelik'te fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri görev grupları arasından çıkarılmış olsa da, 12.11.2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mülga Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinde, görevde yükselmeye tabi kadrolar sayılırken, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri şube müdüründen önce sayılarak üst görev olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte 1'inci derece enstitü sekreteri kadrosunun ek gösterge puanı (2200) ile 1'inci derece şube müdürü kadrosunun ek gösterge puanın (2200) aynı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şube müdürlüğü ile enstitü sekreterliğinin aynı düzey görev olduğu açıktır.

Bu sebeple, şube müdürlüğünden enstitü sekreteri gibi aynı düzey görevlere sınavsız atama yapılabileceği gibi, 657 sayılı Kanun'un 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kriterlerin sağlanması koşuluyla enstitü sekreteri gibi aynı düzey görevlerden de şube müdürlüğüne sınavsız atama yapılabilecektir.

Sorgu konusu olayda ise ... Üniversitesinde şef olarak görev yapmakta olan ... ..., ... tarihinde Enstitü Sekreteri olarak atanmış ve daha sonra ... tarihinde Şube Müdürü olarak ataması yapılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve sorgu konusu olay birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar şube müdürü kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavında başarılı olmak genel kural olarak belirlenmiş olsa da, mevzuatta üst görevden alt görevlere veya aynı düzey görevlere sınavsız atanabilme hususunda istisna getirildiğinden, 657 sayılı Kanun'un 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşıyan ilgili kişinin kendi isteğiyle enstitü sekreterliğinden aynı düzey görev olan şube müdürlüğüne atanmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Denetçi tarafından raporun sonuç kısmında, gruplar arası geçiş durumunda alt görev üst görev kavramlarının ilgili Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bu Yönetmelik'te yer almayan kadrolardan atama yapıldığında Yönetmelik'te tek tek belirlenen görev grubu ve kadro unvan düzeylerinin yorum yoluyla genişletilmiş olacağı ifade edilmişse de; anılan Yönetmeliğin 20'nci maddesinin (d) bendinde şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında en üst görev olarak çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü belirlenmiştir. Yönetmelik'te en üst görev olarak sayılan şube müdürlüğünden Yönetmelik kapsamında olmayan daha üst görevlere sınavsız atanma Yönetmeliğin 20'nci maddesinde düzenlendiği düşünüldüğünde söz konusu istisnai atamada, Yönetmelik kapsamı dışındaki aynı düzey görevden şube müdürlüğüne atama yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bu itibarla, ... ...'in önce enstitü sekreteri olarak daha sonra da şube müdürü olarak atanması sonucu kendisine bu kadronun mali haklarının ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından ... TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE