Akademik personelin ücretsiz izin hakkı

Üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri 657 sayılı kanunda yer alan ücretsiz izin hakkından faydalanabilir mi

Akademik personelin ücretsiz izin hakkı

Üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri 657 sayılı kanunda yer alan ücretsiz izin hakkından faydalanabilir mi

Akademik personelin ücretsiz izin hakkı

Akademik personelin ücretsiz izin hakkı 

Öğretim görevlilerinin 2914 ve 2547 sayılı kanunda yer almayan hususlar ile alakalı 657 sayılı kanunda yer alan hükümlerden faydalanacağı ve bu nedenle 657 sayılı kanununun 108 maddesinde yer alan ücretsiz izin hakkından faydalanabileceği hususunda DPB görüşü yazımız ekindedir.

ÖZET: Öğretim üyesine 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi gereğince aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (23/07/2013-11687)

Üniversiteniz Tıp Fakültesi öğretim üyesi ilgilinin 650 sayılı KHK ile 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine eklenen ek madde ve geçici 59 uncu madde gereğince 14/11/2011 tarihinden itibaren aylıksız izine ayrıldığı, Anayasa Mahkemesinin mezkur hükümleri iptal etmesi sonrası 01/07/2013 tarihinde görevine başlaması için geri çağrıldığından bahisle, adı geçen öğretim üyesine 01/07/013 tarihinden itibaren bir yıl süreyle 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi gereğince aylıksız izin verilip verilmeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 2514 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde; “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer almakta olup, izinlerle ilgili mezkur Kanunda bir düzenleme yer almadığından 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır.

Benzer şekilde, 2547 sayılı Kanunun izinlerle ilgili 64 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.” hükmüne yer verilmek suretiyle yıllık izin dışındaki izinlerde yine 657 sayılı Kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm çerçevesinde ilgiliye göreve başlamasını müteakip gerekli şartları taşıması halinde bir yıl süreyle ücretsiz izin verilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

YORUM EKLE