Akademik kadrodan istifa eden açıktan memur atanabilir mi?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi Öğretim Elemanı kadrolarına atanıp, bu kadrolarda en az iki yıl süreyle görev yapmış olanların kamu kurum ve kuruluşlarına memur statüsünde naklen veya açıktan ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atanabilmelerinin mümkün olabileceği

Akademik kadrodan istifa eden açıktan memur atanabilir mi?

Akademik kadrodan istifa eden açıktan memur atanabilir mi?

Akademik kadroda görev yaptıktan sonra istifa ettikten sonra açıktan memur kadrolarına atanılıp atanılmayacağı hususunda DPB verilen görüşte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi Öğretim Elemanı kadrolarına atanıp, bu kadrolarda en az iki yıl süreyle görev yapmış olanların kamu kurum ve kuruluşlarına memur statüsünde naklen veya açıktan ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atanabilmelerinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. şeklinde görüş verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre Araştırma Görevlisi olarak istihdam edilen personelin bu statüde en az iki yıl çalışmaları halinde, 657 sayılı Kanunun 74. maddesi hükmü uyarınca nakillerinin yapılabileceği, istifa etmiş olanlarında 92. madde hükmü uyarınca atanabileceği hakkında… 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre Araştırma Görevlisi olarak istihdam edilen ve Bakanlığınız emrine naklen geçmek isteyenlerin naklen atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri” başlıklı değişik 74. maddesinin son fıkrasında; “13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı Kanunun 4. maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.” hükmü yer almakta olup, 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55. Maddesi uyarınca 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4. maddesine yapılan atıflar 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine yapılmış sayılmaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun değişik 54. maddesinin son fıkrasında ; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 92. maddesinin son fıkrasında ise; “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olup da adaylığı veya seçimi kaybedenlerin tekrar memuriyete dönmek için müracaat tarihi ile memuriyete atanma işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarih arasındaki süreye ait mali ve özlük haklarındaki kaybın telafi edilmesinin mümkün değildir.

Bu hükümler çerçevesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi Öğretim Elemanı kadrolarına atanıp, bu kadrolarda en az iki yıl süreyle görev yapmış olanların kamu kurum ve kuruluşlarına memur statüsünde naklen veya açıktan ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde atanabilmelerinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. (11791, 18/7/2005)

YORUM EKLE