2547 S.k nun 38. Maddesine Göre Görevlendirmede Ücret

Öğretim Görevlisi unvanlı kadroda görevli personele vekalet ettiği müdür kadrosu için vekalet ücreti ve sosyal denge ücreti  verilip verilemeyeceğine

2547 S.k nun 38. Maddesine Göre Görevlendirmede Ücret

Öğretim Görevlisi unvanlı kadroda görevli personele vekalet ettiği müdür kadrosu için vekalet ücreti ve sosyal denge ücreti  verilip verilemeyeceğine

2547 S.k nun 38. Maddesine Göre Görevlendirmede Ücret

2547 S.k nun 38. Maddesine Göre Görevlendirmede Ücret

2547 sayılı yükseköğretim kanununun 38 . maddesi gereği başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevle görevlendirilen öğretim görevlilerine hangi ücretlerin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin Devlet Personel Başkanlığına sorulan soruya verilen görüş yazımız ekindedir.

ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38’inci maddesi uyarınca görevlendirilen,  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Öğretim Görevlisi unvanlı kadroda görevli personele vekalet ettiği müdür kadrosu için vekalet ücreti ve sosyal denge ücreti  verilip verilemeyeceğine ilişkin.(23/1/2015-543)

Başkanlığınızda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilen, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Öğretim Görevlisi unvanlı kadroda görevli personele vekalet ettiği müdür kadrosu için vekalet ücreti ve sosyal denge ücreti verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş talep eden ilgide kayıtlı yazı incelenmiştir.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun "Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme" başlıklı 38 inci maddesinde "Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz.Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile dernek ve vakıfların yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar bakımından ayrıca bir görevlendirme kararı aranmaz. Ancak bu görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür. Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar.
Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz."hükmü yer almaktadır.Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde Başkanlığınızda görevlendirilen öğretim görevlisine 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca verilen ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 19:41
YORUM EKLE