2024 defterdarlık uzman maaşları 2024 defterdarlık uzman maaşları

Aday memur naklen müfettiş uzman kadrosuna atanabilir mi?

aday memurken kpss a ile kariyer meslekler olan müfettiş yardımcılığı uzman yardımcılığı mesleklerini kazanan memurlar naklen ataması yapılır mı

ÖZET: Aday memurun Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Sınavını kazanması halinde naklen atanıp atanamayacağına ilişkin. (14.3.2001-21.bülten. 38. Sayfa) 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz” hükmü yer almaktadır.  Memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği mezkur Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında da “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.  657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğinden, sınav  sonucuna göre yapılan atamalar gereğince yapılması gereken nakiller 54 üncü maddesinde geçen “nakil” anlamında değerlendirilmemektedir.   Bu itibarla, aday memur olarak çalışan ilgililerin Bakanlığınızca yapılan Müfettiş Yardımcılığı Sınavı sonucuna göre kurumlarının muvafakatıyla Bakanlığınıza naklen atanabilecekleri mütalaa edilmektedir.