AB projelerinde görev alan memurlar ücret alabilir mi?

5234 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi uyarınca kamu görevlilerine proje kapsamında ücret ödenebilmesi için 5018 sayılı Kanun’un (I) ve (II) sayılı cetvellerinde yer alan genel ve özel bütçeli idarelerde görev yapıyor olması gerekmektedir. Mefhumu muhalifinden hareketle (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarınca” hazırlanan projelerde görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerine ücret ödemesi yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Bu yönüyle düzenlemenin Anayasanın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşünülmektedir.

Memur ve kamu görevlilerine ücret ödemesi yapılabilmesi için yürütülen projelerin (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin faydalanıcısı olduğu projelerden olması gerekmektedir (Aktaşoğulları, 2011, s. 42). Bununla beraber, kadrosu (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan bir kurumda bulunan memur veya diğer kamu görevlisinin (I) ve (II) sayılı cetvellerde sayılan genel veya özel bütçeli bir idarenin projesinde görev alması halinde ücret alabilecek midir? Kanımızca, Kanun’daki “…projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine...” ödeme yapılabileceği şeklin- deki hüküm bu kimselere ödeme yapılmasına cevaz vermektedir.

Konuya ilişkin olarak  Sayıştay 1. Dairesi 29/03/2018 tarihli ve K.10699 sayılı Karar gerekçesinde, 5234 sayılı Kanun hükümlerine dayanarak “…program faaliyetlerinin yürütülmesinde görev alan Proje Koordinatörü …. ile birimin muhasebe işlemlerini yürütmekle görevlendirilen …’a destek kaleminden ücret ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına, yapılan işlemin yasal düzenlemelere uygun olduğuna,” ifadelerine yer vererek projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine ücret ödemesi yapılabileceğine karar vermiştir (Daire Kararları, 2022)

Belediyelerde geçici görevle çalışanlar sosyal denge alır mı? Belediyelerde geçici görevle çalışanlar sosyal denge alır mı?

Bu itibarla, 5234 sayılı Kanun çerçevesinde Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan aktarılan hibe yardımları ile finanse edilen uluslararası proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin görev alabilecekleri bu personele, proje sözleşmesinde belirlenmiş olması, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyum kaynaklarından proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlardan karşılanması ve proje süresi ile sınırlı olması kaydıyla ücret ödenmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.