193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6618)

29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında yapılan değişiklik ile;

-Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında,

-Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,

-Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama Şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda,

-Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde,

-Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde

indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6618

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

28/12/2022 TARİHLİ VE 6618 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/12/2022” ibareleri “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aym Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2022” ibareleri “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aym Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan “31/12/2022” ibaresi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aym Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan “31/12/2022” ibaresi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerim Hazine ve Maliye Bakam yürütür.