10 gün işe gelmeyen memura disiplin soruşturması açılır mı?

657 sayılı kanuna göre mazeretsiz ve izinsiz olarak kesintisiz olarak işe gelmeyen memurlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Uygulamada idarelerce istifa talebi kurumlarınca uygun bulunmayan memurlar 10 gün kesintisiz işe gelemeyerek bu şekilde memurluktan ayrılma yolunu seçmektedirler. Ancak çoğu idare kanunda yer alan 10 gün işe gelemeyen memurun çekilmiş sayılmasını işleme almamakta , memur hakkında disiplin soruşturması açarak disiplin soruşturma sonunda memuriyetine son verme yolunu seçmektedirler. 657 sayılı kanununa göre memurluktan çekilen memur ile memuriyetten atılan memurların tekrardan memurluğa dönmelerinde farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu nedenle 10 gün kesintisiz işe gelmeyen memur hakkında disiplin soruşturması açılmadan memurun çekilmiş sayılmasına idarece karar verilmesi gerekmektedir.Konuya ilişkin örnek bir danıştay kararında da ilgili husus açıklanmıştır.

Disiplin soruşturması tamamlanmadan savunma alınabilir mi? Disiplin soruşturması tamamlanmadan savunma alınabilir mi?

Danıştay  8. D., E. 2008/8930, K. 2012/1651, T. 11.4.2012.

“…657 Sayılı Kanunun Çekilme başlıklı 94. maddesinde; Devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. / Yine aynı Yasada; özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek aylıktan kesme cezasını, özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek de kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır. / 657 Sayılı Yasada yer alan bu kuralların birlikte değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere; Devlet memurlarının 10 güne kadar olan devamsızlıkları disipline konu bir suç olarak değerlendirilirken. 10 gün devamsızlık halinde ilgilinin memuriyetini kendi iradesiyle sonlandırmış olduğu kabul edilerek idari bir tasarrufta bulunulmaktadır.”

Editör: TE Bilisim