Zorunlu çalışma süresini tamamladıktan sonra aynı il/ilçedeki zorunlu çalışma alanındaki başka eğitim kurumuna atanan öğretmenleri ilgilendiren önemli karar

Atandıkları eğitim kurumlarında zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladıktan sonra aynı il/ilçede ve yine zorunlu çalışma alanında bulunan başka bir eğitim kurumuna, norm kadro fazlası veya isteğe bağlı olarak atanan öğretmenlere, zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma süresinin üzerinde çalıştıkları süreler için arttırımlı hizmet puanı verilmesi gerektiğinden Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın iptal kararı doğrultusunda giderilmesine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/02/2023 tarih ve E:2022/66, K:2023/7 sayılı kararı.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2022/66

Karar No : 2023/7

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 29/09/2022 tarih ve E:2022/44, K:2022/45 sayılı kararıyla;

Kaymakamlığı tarafından, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 27/11/2020 tarih ve E:2019/1348, K:2020/587 sayılı kararı ile Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 05/06/2020 tarih ve E:2019/344, K:2020/387 sayılı ve 24/09/2020 tarih ve E:2020/582, K:2020/724 sayılı kararları arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkimi 'ün........................................... açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI :

A- GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2019/1348 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Üçüncü hizmet bölgesi dördüncü hizmet alanında yer alan ili, Merkez, İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken, görev yaptığı eğitim kurumunda ihtiyaç fazlası öğretmen olması nedeniyle 12/06/2017 tarihinde yine üçüncü hizmet bölgesi dördüncü hizmet alanında bulunan ili,...................................................İlkokuluna atanan davacının, zorunlu hizmet kapsamında çalıştığından bahisle ek hizmet puanı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun; İstiklal İlkokuluna yapılan atamasının zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı bir atama olmadığından bahisle, bu eğitim kurumunda geçen süreler için Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesinin 6. fıkrasında yer alan hükümden yararlandırılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

Batman İdare Mahkemesinin 17/04/2018 tarih ve E:2018/27, K:2018/287 sayılı kararının özeti:

Davacının, zorunlu hizmetini 07/01/2016 tarihinde tamamladığı, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde ek hizmet puanından yararlanabilmek için zorunlu hizmetin görev yapılan okulda tamamlanması veya aynı okulda çalışmaya devam edilmesi yolunda kısıtlayıcı herhangi bir hükme yer verilmediği, zorunlu çalışma yükümlülüğünün tamamlanmasından sonra zorunlu hizmet alanlarında görev yapan öğretmenler açısından görev yapılan yıllara göre ek hizmet puanından yararlandırılması yönünde teşvik edici düzenlemelere yer verildiği, ayrıca 12/06/2017 tarihinde yapılan yer değişikliğinin davacının istemi ile gerçekleşmediği, görev yaptığı eğitim kurumunda ihtiyaç fazlası öğretmen olması nedeniyle söz konusu atamanın gerçekleştirildiği dikkate alındığında, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapan davacının, görev yaptığı eğitim kurumunda zorunlu hizmet kapsamında çalıştığından bahisle aynı Yönetmeliğin 40. maddesinin 6. fıkrası uyarınca ek hizmet puanından yararlandırılması gerekirken, bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 27/11/2020 tarih ve E:2019/1348, K:2020/587 sayılı kararının özeti :

İdare mahkemesince verilen karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, 2577 sayılı Kanun'un 45/6. maddesi uyarınca istinaf isteminin kesin olarak reddine karar verilmiştir.

B- SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4__ İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2019/344 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: Birinci hizmet bölgesi dördüncü hizmet alanında yer alan ili, .. Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken, isteğe bağlı olarak 08/06/2018 tarihinde yine birinci hizmet bölgesi dördüncü hizmet alanında bulunan ....... Yatılı Bölge Ortaokuluna atanan davacının, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesinin 6. fıkrası uyarınca zorunlu hizmet puanının yeniden değerlendirilerek arttırılması istemiyle yaptığı başvurunun; zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladıktan sonra isteğe bağlı olarak Yatılı Bölge.................................... Ortaokuluna atandığından bahisle reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

Samsun 1. İdare Mahkemesinin 24/04/2019 tarih ve E:2018/1807, K:2019/464 sayılı kararının özeti:

Davacıya ait hizmet cetvelinin incelenmesinden, görev yerlerinin, göreve başladığı tarihten bugüne kadar birinci hizmet bölgesi içinde yer alan zorunlu hizmet alanları olduğu, davacının, zorunlu hizmetini 07/06/2018 tarihinde tamamladığı; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40. maddesinin 6. fıkrasında dava konusu işlemde belirtildiğinin aksine, ek hizmet puanından yararlanmak için zorunlu hizmetin görev yapılan okulda tamamlanması ve aynı okulda çalışmaya devam edilmesi yolunda kısıtlayıcı herhangi bir hükme yer verilmediği, anılan maddede bahsi geçen tek koşulun, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmak olduğu ve davacının da bu şartı sağladığının anlaşıldığı, bu doğrultuda, davalı idareye yapılan zorunlu hizmet puanının yeniden değerlendirilmesi talebi açısından, yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda bir değerlendirme yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 05/06/2020 tarih ve E:2019/344, K:2020/387 sayılı kararının özeti:

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesinin 6. fıkrası hükmünün incelenmesinden, artırımlı hizmet puanından yararlanabilmek için, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp, zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yaptıktan sonra, yine zorunlu atama yapılan okulda görev yapılmaya devam edilmesi gerektiği, zorunlu atama yapılan okuldaki zorunlu azami çalışma süresinin dolmasının ardından isteğe bağlı yapılan atamalarda artırımlı puandan yararlanmasına imkân bulunmadığı sonucuna varılarak, davacının isteğe bağlı atandığı okulda artırımlı hizmet puanından yararlanma isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüyle, istinafa konu idare mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

C- SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4__ İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2020/582 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: İkinci hizmet bölgesi dördüncü hizmet alanında yer alan .... ili, ilçesi, .. Lisesinde öğretmen olarak görev yapmakta iken,zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamasının akabinde, isteğe bağlı olarak yine ikinci hizmet bölgesi dördüncü hizmet alanında bulunan ili, ilçesi, Lisesine atanan davacının, atandığı okulun zorunlu çalışma kapsamında olması nedeniyle çalışma sürelerine ilişkin hizmet puanı hesaplamasının Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesinin 6. fıkrası uyarınca arttırılarak yapılması yolunda yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

Ordu 1. İdare Mahkemesinin 16/12/2019 tarih ve E:2019/371, K:2019/1877 sayılı kararının özeti:

Davacının ili, ................ ilçesi, Lisesinde zorunlu.................... çalışma yükümlüğünü tamamlamasının akabinde, isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında zorunlu hizmet bölgesinde olan ili, ilçesi, Lisesine..... atamasının yapıldığı,davacının zorunlu çalışma yükümlülüğünü bitirmesi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olmadığı, Lisesine yapılan atamanın da davacının zorunlu hizmetini yerine getirmesi amacıyla değil, isteğe bağlı yapıldığının görüldüğü; bu durumda, isteğe bağlı olarak ataması yapılan davacının, zorunlu hizmet kapsamında çalıştığından bahsedilemeyeceğinden, çalışma sürelerine ilişkin hizmet puanı hesaplamasının Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesinin 6. fıkrası uyarınca arttırılarak yapılması yolunda yapmış olduğu başvurusunun reddededilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 24/09/2020 tarih ve E:2020/582, K:2020/724 sayılı kararının özeti:

İdare mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun olduğu, davacı tarafından ileri sürülen nedenlerin kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı; öte yandan 19/06/2020 tarih ve 31160 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesinin 6. fıkrasında yapılan değişikliğin, dava konusu işleme doğrudan uygulanmasına hukuken olanak bulunmamakla beraber, davacının söz konusu değişiklik kapsamında yeniden davalı idareye başvurmasına engel bulunmadığından, istinaf başvurusunun bu açıklama ile 2577 sayılı Kanun'un 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak reddine karar verilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Uyuşmazlıklarda; 06/05/2010 tarihinden sonra Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayan ve dolayısıyla zorunlu hizmet yükümlüsü olup, atandıkları eğitim kurumlarında zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra, aynı il/ilçe'de ve yine zorunlu çalışma alanında bulunan başka bir eğitim kurumuna norm kadro fazlası veya isteğe bağlı olarak atanan davacıların, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştıkları süreler için Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesinin 6. fıkrasına göre arttırımlı hizmet puanı verilmesi yolundaki taleplerinin, zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonraki atamalarının zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı bir atama olmadığından bahisle reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT :

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun:

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu:

Madde 3/C- (Ek: 18/6/2014-6545/6 md.)

Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır:

c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştaydan bu konuda karar verilmesini istemek.

(Değişik:17/10/2019-7188/7 md.) Dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak istemler, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletilir. İlgili dava daireleri kurulunca üç ay içinde karar verilir. Aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu:

IV - Öğretmenlerin bölge hizmeti:

Madde 46 - Öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmak esastır.

Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgelerarası yer değiştirme esasları yönetmelikle düzenlenir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname:

Atama

MADDE 37 -

Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. (İptal son cümle: Anayasa Mahkemesinin 6/2/2013 tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.: Yeniden Düzenleme: 1/3/2014-6528/22 md.) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.

Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Yönetmelik) : -işlem tarihindeki hâli-

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

j) Hizmet alanı: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında her derece ve türdeki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları,

k) Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren ve Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde belirtilenlerin gruplandırılmasıyla oluşturulan bölgeleri,

Hizmet puanı: Hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değerlerin toplamını,

z) Zorunlu çalışma yükümlülüğü: Öğretmenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerinin dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bu Yönetmelikte belirtilen sürelerde zorunlu olarak çalışmalarını,

ifade eder.

Hizmet puanları

MADDE 40 - (1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:

Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30

hizmet puanı verilir.

(2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri

MADDE 42 - (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

çalışmakla yükümlüdür.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İncelemeye konu başvuruda giderilmesi istenen aykırılık; 06/05/2010 tarihinden sonra Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayan ve dolayısıyla zorunlu çalışma yükümlüsü olup, atandıkları eğitim kurumlarında zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladıktan sonra, aynı il/ilçe'de ve yine zorunlu çalışma alanında bulunan başka bir eğitim kurumuna, "zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere" değil de "norm kadro fazlası veya isteğe bağlı" olarak atananlara, zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma süresinin üzerinde çalıştıkları süreler için Yönetmeliğin 40. maddesinin 6. fıkrasına göre arttırımlı hizmet puanı verilip verilmeyeceğine ilişkindir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, yurdun çeşitli hizmet bölgelerinde görev yapmaları zorunlu olan öğretmenlerin, hizmet puanı, hizmet bölgeleri, ihtiyaçlara göre bölgelerarası yer değiştirme esasları ve atamalarında uyulacak temel ilkeler ile hizmet alanları gibi hususlar, Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik'te düzenlenmiştir.

Hizmet alanları bakımından belirlenen puanlardan, görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen hizmet puanı; öğretmenin görev yaptığı yerlere ve görev yaptığı yerlerdeki hizmet süresine göre değişirken, genel olarak öğretmenler hakkında yapılan atama işlemlerinde esas alınmaktadır.

Yönetmelikte, her derece ve türdeki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanlar, hizmet alanı olarak tanımlanmış; zorunlu çalışma yükümlülüğünün ise, 4, 5 veya 6. hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebileceği öngörülmüştür.

Yönetmeliğin 40. maddesinin -işlem tarihinde yürürlükte olan- 6. fıkrasında, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden, zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanlarının, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen yıllar için belli oranlarda artırılması kurala bağlanmıştır. Anılan kuralın incelenmesinden, arttırımlı hizmet puanından istifade edebilmek için, zorunlu çalışma yükümlülüğünün tamamlandığı eğitim kurumunda çalışmaya devam edilmesi yolunda bir kısıtlama getirilmediği, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atandıktan sonra zorunlu hizmet alanında fiilen görev yapmaya devam edilmesinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, zorunlu çalışma yükümlülükleri nedeniyle atandıkları eğitim kurumlarında zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladıktan sonra, aynı il/ilçe'de ve yine zorunlu çalışma alanında bulunan başka bir eğitim kurumuna, norm kadro fazlası veya isteğe bağlı olarak atanan öğretmenlere, zorunlu çalışma alanında fiilen görev yapmaya devam etmeleri sebebiyle zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma süresinin üzerinde çalıştıkları süreler için, "zorunlu çalışma yükümlülüğünü" ve bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere atanan öğretmenlerin "zorunlu hizmet alanlarında çalışmalarını" teşvik niteliğinde olan söz konusu Yönetmelik düzenlemesine dayalı olarak arttırımlı hizmet puanı verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, iptal kararı doğrultusunda giderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, dava konusu işlemin iptali yolundaki Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 27/11/2020 tarih ve E:2019/1348, K:2020/587 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 27/02/2023 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Aykırılığa konu edilen uyuşmazlıklar, 06/05/2010 tarihinden sonra Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayan ve dolayısıyla zorunlu hizmet yükümlüsü olup, atandıkları eğitim kurumlarında zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra, aynı il/ilçe'de ve yine zorunlu çalışma alanında bulunan başka bir eğitim kurumuna norm kadro fazlası veya isteğe bağlı olarak atanan davacıların, zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştıkları süreler için Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin (Yönetmelik) 40. maddesinin 6. fıkrasına göre arttırımlı hizmet puanı verilmesi yolundaki taleplerinin, zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonraki atamalarının zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı bir atama olmadığından bahisle reddine ilişkin işlemlerden kaynaklanmaktadır.

Yönetmeliğin, 40. maddesinin -işlem tarihinde yürürlükte olan- 6. fıkrasında, "Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir." kuralı yer almakta olup, 42. maddesinde ise Bakanlık öğretmen kadrolarında 06/05/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlara, 4, 5 veya

hizmet alanlarının birinde ya da birkaçında yerine getirilmek üzere zorunlu çalışma yükümlülüğünün öngörüldüğü görülmektedir.

Yönetmeliğin, 40. maddesinin söz konusu 6. fıkrasının incelenmesinden, zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp, zorunlu hizmet alanlarında azami çalışma sürelerinin üzerinde fiilen görev yapmaları hâlinde arttırımlı hizmet puanından yararlanacağı anlaşılmaktadır.

Olaylarda, davacıların zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamalarından sonra zorunlu hizmet alanında bulunan başka bir eğitim kurumuna norm kadro fazlası veya isteğe bağlı olarak atandıkları, davacıların zorunlu çalışma yükümlülüklerini bitirmesi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi olmadıkları, dolayısıyla bu atamaların, arttırımlı hizmet puanına hak kazanabilmek için Yönetmelikte aranan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılan atama niteliğinde olmadığı görülmektedir.

Bu durumda, norm kadro fazlası veya isteğe bağlı olarak ataması yapılan öğretmenlerin, zorunlu hizmet kapsamında çalıştıklarından bahsedilemeyeceğinden, çalışma sürelerine ilişkin hizmet puanı hesaplamasının Yönetmeliğin 40. maddesinin 6. fıkrası uyarınca arttırılarak yapılması olanağı bulunmamakta olup, aykırılığın davanın reddi yolundaki karar doğrultusunda giderilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, aykırılığın Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 05/06/2020 tarih ve E:2019/344, K:2020/387 sayılı ve 24/09/2020 tarih ve E:2020/582, K:2020/724 sayılı kararları doğrultusunda giderilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.