Yabancı dil sınavından yeterli puan alamayan araştırma görevlisi hakkında karar

İlgilinin mevzuatta öngörülen ve tamamlanması zorunlu olan altı aylık yabancı dil eğitimine davacının 1 yıllık sözleşme süresinin dolmasına 3 aydan az bir zaman kala gönderildiği, kişinin altı aylık yabancı dil eğitimine geç gönderilmesinin sebebinin ise kendi kusuru olmayıp, Yükseköğretim Kurulunun ÖYP ile ilgili dil kursu açmamasının olduğu görüldüğünden, 13/05/2015 tarihinde davalı idare bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan davacının, 1 yıllık sözleşme süresinin dolmasına az bir zaman kala yabancı dil eğitimi için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevlendirildiği ve bu durumun davacının kusuru veya hatasından kaynaklanmadığı anlaşıldığından, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslarda düzenlenen gerekli yabancı dil puanını almadığı gerekçesiyle kadrosu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin davalı idare işleminde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2018/2309 E. , 2022/776 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2309
Karar No : 2022/776

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :... Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: .................................. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ... Dalı Başkanlığı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan davacı tarafından, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 7/4'üncü maddesi uyarınca "yeterli yabancı dil puanı alamadığından ve sınavına girmediğinden" bahisle 17/05/2016 tarihinden itibaren ilişiğinin kesilmesine ilişkin davalı idarenin ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararda; davacının mevzuatta öngörülen ve tamamlanması zorunlu olan altı aylık yabancı dil eğitimine davacının 1 yıllık sözleşme süresinin dolmasına 3 aydan az bir zaman kala gönderildiği, davacının altı aylık yabancı dil eğitimine geç gönderilmesinin sebebinin ise kendi kusuru olmayıp, Yükseköğretim Kurulunun ÖYP ile ilgili dil kursu açmamasının olduğu görüldüğünden, 13/05/2015 tarihinde davalı idare bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan davacının, 1 yıllık sözleşme süresinin dolmasına az bir zaman kala yabancı dil eğitimi için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevlendirildiği ve bu durumun davacının kusuru veya hatasından kaynaklanmadığı anlaşıldığından, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslarda düzenlenen gerekli yabancı dil puanını almadığı gerekçesiyle kadrosu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin davalı idare işleminde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Öğrenciyken alınan disiplin cezaları nasıl silinir ? Öğrenciyken alınan disiplin cezaları nasıl silinir ?


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının dil eğitimine geç gönderilmesinin Yükseköğretim Kurulu'nun ÖYP ile ilgili dil kursu açmamasından kaynaklandığı, tesis edilen dava konusu işlemde kendilerinin bir hatalarının olmadığı, dolayısıyla dil puanını zamanında almayan davacının mevzuat hükümleri uyarınca kadrosuyla ilişiğinin kesilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz isteminin reddine,
2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kesin olarak, 11/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.