GİB, ek ders ödemeleri ve fazla çalışma ödemelerinde vergi indirimi konusuna açıklık getirdi.

GİB, ek ders ödemeleri ve fazla çalışma ödemelerinde vergi indirimi konusuna açıklık getirdi.

GİB, ek ders ödemeleri ve fazla çalışma ödemelerinde vergi indirimi konusuna açıklık getirdi.

GİB, ek ders ödemeleri ve fazla çalışma ödemelerinde vergi indirimi konusuna açıklık getirdi.

GİB, ek ders ödemeleri ve fazla çalışma ödemelerinde vergi indirimi konusuna açıklık getirdi.

GİB, ek ders ödemeleri ve fazla çalışma ödemelerinde vergi indirimi konusuna açıklık getirdi.

Asgari ücret görüşmeleri sırasında asgari ücretin gelir vergisinden istisna kapsamına alınmasına karar verilmişti. Daha sonra düzenleme tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi ve ücret geliri elde edenlerin gelirleri vergilendirilirken vergiden istisna tutulmasına karar verildi. Söz konusu karar doğrultusunda verilen kanun teklifi TBBM'de kabul edilerek yasalaştı.

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdikten sonra oluşan yeni durumda çeşitli konularda tereddütler yaşanmaktadır.GİB, yaşanan tereddütlerden birisine daha açıklık getirdi. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün ek ders ödemeleri ve fazla çalışma ücretlerinde vergi indiriminin nasıl uygulanacağına dair görüş talebini inceleyen Gelir İdaresi Başkanlığı aşağıdaki özelgeyi verdi.

"Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen (18) numaralı bendinde; "Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)." hükmü yer almaktadır.

Yine, 7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 32 inci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi uygulaması kaldırılmıştır.

Bu hüküm gereğince, tüm çalışanların ücretlerinde, asgari ücrete kadar olan kısım için gelir vergisi istisnası uygulanacaktır."

Gelir İdaresinin diğer bir görüşümde ise Vergi İstisnasının nasıl uygulanması gerektiği şu şekilde açıklanmıştır.

"Söz konusu ödemelerin aynı ay içerisinde farklı tarihlerde yapıldığı durumlarda;

- Ek ödemelerin maaş ödemesinden sonra yapılması halinde, istisnanın öncelikle maaş ödemesine uygulanması, maaş ödemesine ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının diğer ek ödemelere uygulanması,


- Ek ödemelerin maaş ödemesinden önce yapılması halinde, istisnanın öncelikle ek ödemelere uygulanması, ek ödemelere ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının maaş ödemesine uygulanması,


mümkün bulunmaktadır."

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde taslak halinde yer alan ve son hali verildikten sonra yayımlanacak olan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)'nde konuya ilişkin olarak;

"Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir"  denilmektedir.

Konunun önemine binaen, söz konusu Genel Tebliğ taslağının ivedi olarak netleştirilerek yayımlanması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 15:45
YORUM EKLE