2024 Yılı Kdv tevkifat oranları

2024 yılı kdv tevkifat, 2024 Yılı KDV tevkifat oranları, KDV tevkifatına giren işlemlerin sınırı, KDV Kısmi Tevkifat, tevkifat 2024 yılı oranlar, kdv

2024 Yılı Kdv tevkifat oranları

2024 yılı kdv tevkifat, 2024 Yılı KDV tevkifat oranları, KDV tevkifatına giren işlemlerin sınırı, KDV Kısmi Tevkifat, tevkifat 2024 yılı oranlar, kdv tevkifat oran 2024 tablo

2024 Yılı Kdv tevkifat oranları

2024 Yılı Kdv tevkifat oranları,2024 kdv tevkifat güncel liste

2024 Yılında ödemelerden yapılacak KDV tevkifatı oranlarının yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır. Kısmi tevkifata giren işlemin sınırı 2.000 TL'yi aştığı takdirde tevkifat yapılacaktır. Bu tutarı aşmayan ödemeler için tevkifat yapılmayacaktır. 2.000 TL'lik tutar KDV dahil tutardır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

 

KODU

işlemin türü

güncel kısmi tevkifat ORANı

1 MART 2021 ÖNCESİ ORAN

MÜKELLEFİ

601

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

4/10

3/10

*Belirlenmiş Alıcılar

Not: Belirlenmiş alıcılar ile kimin kastedildiği aşağıda açıklanmıştır.

602

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

9/10

9/10

*Belirlenmiş Alıcılar

603

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

7/10

5/10

*Belirlenmiş Alıcılar

604

Yemek servis hizmeti

5/10

5/10

*Belirlenmiş Alıcılar

605

Organizasyon hizmeti

5/10

5/10

*Belirlenmiş Alıcılar

606

İşgücü temin hizmetleri

9/10

9/10

*Belirlenmiş Alıcılar

607

Özel güvenlik hizmeti

9/10

9/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

608

Yapı denetim hizmetleri

9/10

9/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

609

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

7/10

5/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

610

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri

9/10

9/10

KDV Mükellefleri

611

Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri

9/10

9/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

612

Temizlik hizmeti

9/10

7/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

613

Çevre ve bahçe bakım hizmetleri

9/10

7/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

614

Servis taşımacılığı hizmeti

5/10

5/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

615

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

7/10

5/10

*Belirlenmiş Alıcılar

616

5018 sayılı kanuna ekli cetvellerdeki idare, kurum ve kuruşlara yapılan diğer hizmetler

5/10

5/10

*Belirlenmiş Alıcılar

617

Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri

7/10

5/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

618

Hurda metalden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçe teslimleri

7/10

5/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

619

Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi

7/10

5/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

620

İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi

7/10

5/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

621

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi

9/10

9/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

622

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

9/10

9/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

623

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

5/10

5/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

624

Yük taşımacılığı hizmeti

2/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

625

Ticari reklam hizmetleri

3/10

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

626

Diğer teslimler

2/10

Belirlenmiş Alıcıların bir kısmı

627

Demir-Çelik ürünlerinin teslimi

5/10

KDV mükellefleri

Belirlenmiş Alıcılar

(5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları)

5/10

5/10

* Belirlenmiş Alıcılar

Belirlenmiş alıcılar ile kimlerin kastedildiği 117 seri nolu KDV Genel Tebliği'nde şu şekilde tanımlanmıştır.

"3.1. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR

3.1.1. Tebliğin (3.2.) ve (3.3.) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.

3.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

-Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

**5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları

***

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 10:46
YORUM EKLE