2024 yılı Damga Vergisi Oranları belli oldu

2024 yılı Damga Vergisi Oranları belli oldu

2024 yılı Damga Vergisi Oranları belli oldu

2024 yılı Damga Vergisi Oranları belli oldu

2024 yılı Damga Vergisi Oranları belli oldu

2024 yılı Damga Vergisi Oranları belli oldu

Resmi Gazetenin 2. Mükerrer sayısında yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliği ile 2024 yılında uygulanacak Damga Vergisi oranları belli oldu. Genelge ile ihale damga vergisi, avans damga vergisi, maaş damga vergisi, ön ödeme damga vergisi, güncel damga vergisi,2024 damga vergisi, 2024 yılı damga vergisi, 2024 ihale damga vergisi, 2024 maaş damga vergisi, 2024 karar pulu bedeli, 2024 harcırah damga vergisi, damga vergisine tabi kağıtlar, damga vergisi istisnaları belirlendi.

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Baskanlığından:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 68)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Ka­nununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3- (1) Bakanlığımızca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli- sekiz virgül kırkaltı) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 67 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2024 tarihinden itibaren uygula­nacak miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUM EKLE