Üniversite disiplin kurulunda sendika temsilcisinin alınmaması hakkında karar

Sendika temsilcisi disiplin kurulunda katılmazsa verilen ceza geçerlimi, sendika temsilcisi disiplin kurulu örnek mahkeme kararı 

T.C. Danıştay Başkanlığı - 8. Daire
Esas No.: 2020/5853
Karar No.: 2022/258
Karar tarihi: 26.01.2022

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/5853

Karar No : 2022/258

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : ... Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; Kocaeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı davalı idare Disiplin Kurulu kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

... İdare Mahkemesinin ... tarih, E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının ...-Sen sendikası üyesi olduğu, toplu sözleşme hükmünde ve kesin olan ... tarih ve ... sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca davacının üyesi bulunduğu sendika temsilcisinin karar aşamasında Disiplin Kurulu'nda yer alması ve oy kullanması gerekirken sendika temsilcisine oy hakkı tanınmadan toplanan Disiplin Kurulunca alınan dava konusu kararın şekil yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Disiplin Kurulu kararının iptaline ve verilen iptal kararı esasa ilişkin bir iptal kararı olmadığından ve davalı idarece, davacının üyesi bulunduğu sendika temsilcisinin de oy kullanacağı Disiplin Kurulunca yeniden karar alındıktan sonra ortaya çıkacak durumdan sonra davacının tazminat istemi hakkında karar verilebileceğinden davacının tazminat istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Anılan kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 20/05/2019 tarih, E:2014/8469, K:2019/4804 sayılı kararıyla; İdare Mahkemesince verilen kararda davacının ...-Sen sendikası üyesi olduğundan üyesi bulunduğu sendika temsilcisinin karar aşamasında Disiplin Kurulunda yer alarak oy kullanması gerektiği gerekçesi ile iptal kararı verilmişse de; dava konusu işlemin dayanağı olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde bu yönde bir düzenleme bulunmadığı, dava devam ederken Yükseköğretim Kanunu 53. maddesinde değişikliğin meydana geldiği, değişiklik neticesinde sendika temsilcisinin disiplin kurulunda bulunmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, bu durumda, işin esası hakkında karar verilmesi gerektiğinden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Bozma kararımız üzerine ... İdare Mahkemesinin ... tarih, E:..., K:... sayılı kararıyla bozmaya uyarak; davaya konu disiplin cezasına karşı davacı tarafından açılan dava sonucunda verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararla, dava konusu işlemin iptal edilmesi üzerine eksiklikler giderilerek, Üniversite Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı toplantısında alınan 1 sayılı karar ile davacıya aynı şekilde 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi üzerine, bu karara karşı açılan davada ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla (Mahkeme sehven E:..., K.... olarak belirtmiş.) dava konusu işlemin iptaline karar verildiği ve anılan kararın Danıştay Sekizinci Daire Başkanlığının 25/12/2019 tarih ve E:2015/13437, K:2019/12687 sayılı kararıyla onandığı, bu durumda dava devam ederken dava açılmasına sebebiyet veren konuda idarece yargı kararı uyarınca tesis edilen yeni işlem hakkında Mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden davacının 1/8 oranında aylıktan kesme ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davanın konusu kalmadığından dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, yargı kararını uygulamakla yükümlü olan davalı idarenin davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden bahsedilemeyeceğinden, işin esası incelenemeyen davada yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılması gerektiği belirtilerek 592,05-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı idarenin yapmış olduğu 70,20-TL temyiz yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, yukarıda açıklanan nedenlerle vekalet ücretine hükmedilmemesine, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca eksik kalan 30,10-TL karar harcının davacıya ait posta avansından mahsubuna, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra aidiyetine göre taraflara iadesine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından, 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 20. maddesinde "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır." kuralının yer aldığı, Anayasa'nın 53. maddesinde ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının kesin ve toplu sözleşme hükmünde olduğunun belirtildiği, sendika temsilcisinin Disiplin Kurulu'na katılması gerektiği, Sendika temsilcisinin 10 gün önceden dosyayı inceleyerek toplantıya katılmasına izin verilmediği, yalnızca izleyici olarak Kurul'a katıldığı, bu hakkın soruşturma ve disiplin toplantılarının usulüne uygun ve adil yürütülmesi açısından önemli olduğu, işlemin hukuka uygunluğunun yapılış tarihindeki duruma göre değerlendirilmesi gerektiği, idarenin dava açılmasına sebebiyet verdiğinden yargılama giderlerinin idarece karşılanmasına hükmedilmesi gerektiği gerekçesi ile temyiz yoluna başvurulmuştur.

Yargılama Gideri dışında temyize konu Mahkeme kararının incelenmesi:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe usul ve kanuna uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmamaktadır.

Yargılama Gideri bakımından temyize konu Mahkeme kararının incelenmesi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesiyle atıfta bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 331. maddesinin 1. fıkrasında, "Davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hâkim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerine takdir ve hükmeder." kuralına yer verilmiş; 323. maddesinde, yargılama giderlerinin hangi masraflardan oluşacağı tek tek belirlenirken, vekâlet ücreti de yargılama giderleri arasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; ... İdare Mahkemesinin ... tarih, E:..., K:... sayılı iptal kararının Dairemizce olayın esasına girerek inceleme yapılması gerektiği gerekçesi ile bozulduğu; anılan iptal kararından sonra, eksiklikler giderilerek Üniversite Disiplin Kurulunca ... tarih ve ... sayılı toplantısında alınan 1 sayılı sayılı karar ile yeni bir işlem tesis ederek davacıya aynı şekilde 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi üzerine, yargı kararı uyarınca eksikliklerin giderildiği disiplin kurulu kararına karşı açılan davada ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan kararın Dairemizin 25/12/2019 tarih ve E:2015/13437, K:2019/12687 sayılı kararıyla onandığı ve Dairemizin 26/01/2022 tarih E:2020/1660, K:2022/257 sayılı kararıyla karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği, kararın kesinleştiği; bu durumda işlemin esasına ilişkin olarak da iptal kararı verildiği görüldüğünden, davacının işlemin iptali için dava açmakta haklı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca; yargılama giderlerinin davalı idareden alınması gerektiği açık olup, İdare Mahkemesi kararının hüküm fıkrasında yer alan "592,05-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı idarenin yapmış olduğu 70,20-TL temyiz yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, yukarıda açıklanan nedenlerle vekalet ücretine hükmedilmemesine, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca eksik kalan 30,10-TL karar harcının davacıya ait posta avansından mahsubuna" şeklindeki kısmının "592,05-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı idarenin yapmış olduğu 70,20-TL temyiz yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.590,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca eksik kalan 30,10-TL karar harcının davalı idareden alınmasına" şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanmasına ve temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 26/01/2022 tarihinde gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

(X)- Anayasa'nın 53. maddesinde "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./6. md.) Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.(Ek fıkra: 07/05/2010-5982 S.K./6. md.) Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir." düzenlemesi yer almıştır.

29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 20. maddesinde "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır." kuralı yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yapan davacı hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu eylemi Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/i ve 9/m maddesi kapsamında sabit görülerek, dava konusu ... tarih ve ... sayılı davalı idare Disiplin Kurulu kararıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziyesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının ...-Sen sendikası üyesi olduğu, bu nedenle toplu sözleşme hükmünde ve kesin olan ... tarih ve ... sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca davacının üyesi bulunduğu sendika temsilcisinin karar aşamasında Disiplin Kurulunda yer alması ve oy kullanması gerekirken sendika temsilcisine oy hakkı tanınmadan toplanan Disiplin Kurulunda alınan dava konusu kararın hukuka aykırı olduğu, bu nedenle iptale ilişkin Mahkeme kararının Dairemizce bozulduğu, bozma kararına uyularak karar verildiğinden İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50/4. maddesi gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılıyorum.