Üniversite daire başkanı kadrosundan alınmada yönetim kurulu kararı alınmalı 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararıyla aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılan bir personel daire başkanlığı görevinden alınarak bilgisayar işletmenliğine atanmıştır

Atama işleminin iptali istemini inceleyen ilk derece mahkemesi idarenin takdir yetkisi kapsamında bu göreve atanan ilgilinin yine atkdir yetkisi kapsamında bu görevden alınmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti.

İlk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun bölge idare mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine temyize başvurulmuştur.

Dosyayı temyizen inceleyen Danıştay 2. Dairesi;

"Usulde paralellik" ilkesi, bir idari işlemin geri alınmasının, kaldırılmasının ya da değiştirilmesinin o işlemin tesisinde izlenen yönteme göre yapılması gerekliliğini, "yetkide paralellik" ilkesi ise işlemin tesisi bakımından yetkili olan tüzel kişilerin yetki veren mevzuatında aksi yönde bir değişiklik olmadıkça işlemin kaldırılması hususunda da yetkili oldukları yönünde, idari yargı yerlerince içtihatlarla geliştirilen ilkeyi ifade etmektedir.

Olayda, davacının Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı ve … olarak atanmasına ilişkin işlemin Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Rektör onayıyla tesis edildiği dikkate alındığında, … görevinden alınarak, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemin de usulde ve yetkide paralellik ilkesi uyarınca aynı şekilde Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği açık olup, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmaksızın, Rektör tarafından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine hükmeden Bölge İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir."

şeklinde hüküm verdi.

Sahte diplomalı müdür yardımcısı hakkında ne karar verildi? Sahte diplomalı müdür yardımcısı hakkında ne karar verildi?

Söz konusu karar aşağıda yer almaktadır.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2022/1563 E.  ,  2022/2947 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/1563

Karar No : 2022/2947

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi, … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünde … olarak görev yapan davacı tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun … günlü, … sayılı kararıyla aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılması üzerine Veteriner Fakültesi Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının … günlü, … sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti : … İdare Mahkemesinin … günlü, E:… , K:… sayılı kararıyla; her ne kadar dava konusu işleme dayanak olarak gösterilen disiplin cezasının Mahkemelerince iptaline karar verilmişse de, söz konusu kararın, memur disiplin hukukuna ilişkin usul hükümlerine uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle verilmiş bir karar olduğu; yani ilgili Mahkeme kararında disiplin cezasının esasına dair bir irdeleme yapılmadığının anlaşıldığı ve işbu dava konusu atama işlemi ile idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge de bulunmadığı gibi davacının genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak idari soruşturma kapsamında üzerine isnat edilen fiiller dikkate alındığında, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın idarenin takdir yetkisi kapsamında "… " olarak atanan davacının, yine takdir yetkisi kapsamında bu görevinden alınarak "Bilgisayar İşletmeni" kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; istinafa konu kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; … kadrosuna Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile atandığı, yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği başka bir kadroya atama yetkisinin de Üniversite Yönetim Kurulundan görüş alınarak kullanılabileceği, Yönetim Kurulu Kararı olmadan, rektör tarafından tesis edilen dava konusu işlemin yetki unsuru yönünden de sakat olduğu, atama işleminden önce üst kadrolardan biri olarak tahsis edilen genel sekreter yardımcısı olarak çalışmakta iken aylıktan kesme cezası alması sonucu alt göreve atandığı, aylıktan kesme cezasının yargı kararıyla iptal edildiği, eski görevine iadesi gerektiği, disiplin cezası usulden iptal edilmiş olsa dahi işlemin ihdas sebebinin ortadan kalktığı ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı İdare tarafından; davacının, Üniversitede bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapmakta iken, 11/12/2014 tarihinde fakülte sekreteri, iki ay sonra 13/02/2015 tarihinde daire başkanı, 09/10/2015 tarihinde de genel sekreter yardımcısı kadrosuna atandığı, bu kadrolara görevde yükselme sınavları sonucunda değil, takdir yetkisi kullanılarak atamasının yapıldığı, davacıya verilen disiplin cezasının zamanaşımı nedeniyle iptal edildiği; ancak davacının üzerine atılı fiili işlediği yönünde tereddüt bulunmadığı, YÖK Denetleme Kurulunun … günlü, … sayılı soruşturma raporunda, davacının sorumlu tutulduğu usulsüzlüklerle ilgili yüksek miktarda kamu zararına sebebiyet verildiğinin tespit edildiği, hatta usulsüzlüklerin bazılarıyla ilgili oluşan kamu zararının hesaplanmasının dahi mümkün olmadığı ve tespit edilen kamu zararının, davacının da aralarında bulunduğu ilgililerden tahsilinin gerektiğinin belirtildiği, İktisadi İşletme Müdürlüğünde tespit edilen usulsüzlüklerin, davacının yönetici olarak görev yaptığı süre boyunca devam ettiği, usulsüzlükler uzun bir sürece yayıldığından, çoğu fiil için disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğradığı, davacının birçok usulsüzlükten sorumlu olduğu halde, zamanaşımı hükümleri uyarınca kendisine ceza verilemediği, atamaya yetkili Rektörlük Makamının, süreci tüm ayrıntıları ile birlikte değerlendirdiği ve davacının yönetici kadrolarında görev yapmasının Rektörlükçe uygun bulmadığı ve takdir yetkisi hukuka uygun bir biçimde kullanılarak, davacının bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmasına karar verildiği, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atama yapma yetkisinin rektöre ait olduğu, yönetim kurulundan görüş alınması gibi bir zorunluluğun da mevzuatta yer almadığı, davacı, atandığı dönemde her ne kadar yönetim kurulundan görüş alınarak atanmış olsa da, bu konuda yasal zorunluluk bulunmadığından, dava konusu işlemin yetki ve usulde paralellik ilkesine aykırılığının söz konusu olmadığı belirtilerek , davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünde … olarak görev yapan davacı tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun … günlü, … sayılı kararıyla aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılması üzerine Veteriner Fakültesi Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmasına ilişkin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının … günlü, … sayılı işleminin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 52'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır...." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde … olarak görev yapmakta iken, … günlü, … sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 20. maddesi, 2547 sayı Kanun'un 52/a maddesi ve 657 sayılı Kanun'un 68/B ve 76. maddeleri uyarınca 1. Derece … kadrosuna atanmasına ilişkin sunulan teklife Rektör tarafından verilen Olur üzerine 07/10/2015 tarihinde … kadrosuna atandığı, sonrasında; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun … günlü, … sayılı kararıyla aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılması üzerine … günlü, … sayılı Rektör onayıyla Veteriner Fakültesi Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atandığı anlaşılmaktadır.

"Usulde paralellik" ilkesi, bir idari işlemin geri alınmasının, kaldırılmasının ya da değiştirilmesinin o işlemin tesisinde izlenen yönteme göre yapılması gerekliliğini, "yetkide paralellik" ilkesi ise işlemin tesisi bakımından yetkili olan tüzel kişilerin yetki veren mevzuatında aksi yönde bir değişiklik olmadıkça işlemin kaldırılması hususunda da yetkili oldukları yönünde, idari yargı yerlerince içtihatlarla geliştirilen ilkeyi ifade etmektedir.

Olayda, davacının Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı ve … olarak atanmasına ilişkin işlemin Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Rektör onayıyla tesis edildiği dikkate alındığında, … görevinden alınarak, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemin de usulde ve yetkide paralellik ilkesi uyarınca aynı şekilde Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği açık olup, Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmaksızın, Rektör tarafından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine hükmeden Bölge İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25/05/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.