Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 4483 itiraz merci 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluş nedeniyle anılan kurumda görev yapan kişiler hakkında 4483 sayılı Kanun uyarınca verilen kararlara yapılar Ankara Bölge İdare Mahkemesince bakılması hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Birinci Daire

Esas No: 2016/2055

Karar No : 2016/2056

KARAR Haklarında On İnceleme Yapılanlar :

1...- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkan Vekili

2-... - Aynı Yerde Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü

3-... - Aynı Yerde İnsan Kaynakları Uzmanı

4-... - Aynı Yerde İnsan Kaynakları Uzmanı

5-... - Aynı Yerde İnsan Kaynakları İdari İşler Koordinatörü

6-... - Aynı Yerde Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü

Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur? Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur?

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanlardan

... için soruşturma izni verilmemesine, diğerleri için kısmen soruştun verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin Gıda Ta Hayvancılık Bakanının 17.08.2016 tarih ve 168 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden: Hakkında ön inceleme yapılan ... vekili A

Soruşturulacak Eylem:

Kurumda uzman olarak görev yapan ... ve ...'ın usulsüz işle bu göreve atanmalarını sağlamak ve adı geçenlerle hizmet sözleşme imzalamak.

Eylem Tarihi: 2011-2013 Yılları.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 04.10.2016 tarih ve 3421 sayılı yazısıyla gönderilen dosya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının 17.08.2016 tarih ve 168 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu kararın soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Suat Şahin'in açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun izin vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3’üncü maddesinin (d) bendinde, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amirinin, aynı maddenin (e) bendinde de, Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, aynı Kanunun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlara 3’üncü maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay'ın idari dairesince, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hükme bağlanmıştır.

5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3’üncü maddesine göre, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olduğu anlaşıldığından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili ... ve kurumda görevli diğer ilgililer hakkında kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının 17.08.2016 tarih ve 168 sayılı kararına, hakkında soruşturma izni verilen ... tarafından yapılan idrazın, 4483 sayılı Kanunun 3/e ve 9’uncu maddeleri uyarınca görev yönünden reddine, dosyanın karar ekli olarak itiraza bakmakla görevli ve yetkili Ankara Bölge İdare Mahkemesine, kararın birer örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 07.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim