Cumhuriyet Başsavcısı  4483 Şikayetin İşleme Konulmama Kararına İtiraz Edebilir mi?

Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin yetkili merci kararlarına Cumhuriyet Savcılarının itiraz hakkı bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No: 2016/671

Karar No: 2016/1287

Hakkında İşleme Konulmama Karan Verilen : ...

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 18.11.2015 tarih ve İNS:15.32.420 sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler: 1- ..., 2- Sütçüler Cumhuriyet Başsavcılığı.

Soruşturulacak Eylem : Sütçüler Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapmakta iken 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimine katılmak için istifa eden şikayetçi ...'in seçimi kaybetmesinin ardından eski görevi olan zabıta memurluğuna dönmek istemiyle yaptığı başvurunun şoför kadrosuna atanması suretiyle yerine getirilmesine ilişkin işlemin iptaline dair İsparta İdare Mahkemesinin 05.12.2014 tarih ve E:2014/403, K:2014/1057 sayılı kararını geç uygulayarak adı geçenin zabıta memurluğu görevine yeniden atanması işlemini geciktirmek.

Eylem Tarihi: 2014 Yılı ve sonrası.

Antalya Bölge İdare Mahkemesinin 03.02.2016 tarih ve E:2015/355, K:2016/46 sayılı görevsizlik kararıyla gönderilen dosya, İçişleri Bakanının

18.11.2015 tarih ve İNS:15.32.420 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Hacer Gülçin Akçakoca'nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

02.12.1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmamasının, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesinin zorunlu olduğu, iddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayanması gerektiği, bu hükme aykırı bulunan ihbar ve şikayetlerin, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacağı ve durumun ihbar veya şikayette bulunana bildirileceği hükme bağlanmıştır.

4483 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise, "...soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi tarafından itiraz yoluna gidebilir.” hükmü yer almıştır.

Anılan Kanunun 04.12.1999 tarihinde yürürlüğe girdiği, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yetkili merciler veya Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından verilen işleme konulmama kararlarına karşı bu Kanunda herhangi bir itiraz yolu öngörülmediği, Kanunda bu kararlara karşı itiraz edilebileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamasının, hukukun gene! prensipleriyle bağdaşmadığı ve bu durumun hukuki bir boşluk yarattığı yolundaki değerlendirmelerden harekede, yetkili merciler tarafından veriler işleme konulmama kararlarına karşı şikayetçilerin ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının itiraz edebileceği yolunda Danıştay içtihatları geliştirilen kanundaki boşluğun doldurulmaya çalışıldığı, bu Danıştay içtihatlar gereğince de yetkili merciler tarafından verilen işleme konulmam kararlarına Cumhuriyet başsavcılıklarınca ve şikayetçilerce yapılan itirazların uzun yıllardır Dairemizce incelenerek karara bağlandığı bilinmektedir.

Ancak, 20.08.2016 tarih ve 6745 sayılı Kanunun 44’ünci maddesiyle, söz konusu fıkranın birinci cümlesine, "Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi" ibaresinden sonra gelmek üzere "izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikayetçi' ibaresinin eklendiği, bu değişiklikle, yetkili merciler tarafından verilen işlemi konulmama kararlarına karşı itiraz hakkının sadece şikayetçilere tanındığı Cumhuriyet başsavcılıklarının ise bu kararlara karşı itiraz edebilecekler yolunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, böylece Cumhuriyet Başsavcılıklarına söz konusu kararlara karşı itiraz yolunun kapatıldığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, İçişleri Bakanının 18.11.2015 tarih ve İNS:15.32.420 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin karara Sütçüler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın incelenmeksizin reddine,

Diğer taraftan, İçişleri Bakanının 18.11.2015 tarih ve İNS:15.32.420 sayılı kararına şikayetçi ... tarafından yapılan itirazın, İçişleri Bakanlığının 22.12.2015 tarih ve E.25013 sayılı yazısı ekinde Dairemize gönderildiği, Dairemizin 10.2.2016 tarih ve E:2016/42, K:2016/121 sayılı kararıyla da anılan yetkili merci kararına şikayetçi tarafından yapılan itirazın reddedildiği, bu dosyada ise, aynı yetkili merci kararma şikayetçi ... tarafından mükerrer olarak itiraz edildiği görülmüştür.

Açıklanan nedenle, İçişleri Bakanının 18.11.2015 tarih ve INS:15.32.420 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararına şikayetçi ... tarafından mükerrer olarak yapılan itiraz hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın karar ekli olarak Antalya Bölge İdare Mahkemesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine

29.09.2016  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim