Temsil ağırlama giderinin bir kısmının döner sermayeden karşılanması kamu zararı sayılmadı

Sayıştay Temyiz Kurulu, özel bütçe içerisinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinin önceki dönemlerde azaltılmış olması üzerine duyulan ihtiyaç nedeniyle, özel bütçeden karşılanamayan kısım için Döner Sermaye İşletmesi Rektörlük Biriminden harcama yapılması hususunun arızi niteliği ve yapılan harcamanın diğer üniversitelerin aynı kalemden yaptıkları harcama tutarları dikkate alınarak kamu zararı oluşturmadığına hükmetti.

"Döner sermaye bütçesinde temsil ağırlama gideri" 

Kamu İdaresi TürüYüksek Öğretim Kurumları

Yılı2020
Dairesi1
Dosya No51657
Tutanak No52793
Tutanak Tarihi4.1.2023
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Konu: Temsil, ağırlama ve tören giderleri

96 sayılı İlamın 8’nci maddesi ile; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan hükme istinaden ve özel bütçe içerisinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinin önceki dönemlerde azaltılmış olması üzerine duyulan ihtiyaç nedeniyle, özel bütçeden karşılanamayan kısım için Döner Sermaye İşletmesi Rektörlük Biriminden harcama yapılması hususunun arızi niteliği ve yapılan harcamanın diğer üniversitelerin aynı kalemden yaptıkları harcama tutarları dikkate alınarak kamu zararı olarak hesaplanan …TL için kamu zararı oluşmadığına ve konu ile ilgili ilişilecek husus bulunmadığına hükmedilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

96 sayılı İlamın 8’nci maddesi ile; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’nci maddesinin (b) fıkrasında yer alan hükme istinaden ve özel bütçe içerisinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinin önceki dönemlerde azaltılmış olması üzerine duyulan ihtiyaç nedeniyle, özel bütçeden karşılanamayan kısım için Döner Sermaye İşletmesi Rektörlük Biriminden harcama yapılması hususunun arızi niteliği ve yapılan harcamanın diğer üniversitelerin aynı kalemden yaptıkları harcama tutarları dikkate alınarak kamu zararı olarak hesaplanan … TL için kamu zararı oluşmadığına ve konu ile ilgili ilişilecek husus bulunmadığına hükmedilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesinin (b) fıkrasında, “Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen tutarların; ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı ve döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına ek ödeme olarak kullanılacağı belirtilmiştir. ”

hükmü yer almaktadır.

Özel bütçe içerisinde yer alan temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinin önceki dönemlerde azaltılmış olması üzerine duyulan ihtiyaç nedeniyle, özel bütçeden karşılanamayan kısım için Döner Sermaye İşletmesi Rektörlük Biriminden harcama yapılması hususunun arızi niteliği ve yapılan harcamanın diğer üniversitelerin aynı kalemden yaptıkları harcama tutarları dikkate alınarak kamu zararı oluşmamıştır.

Bu itibarla, Başsavcı temyiz talebinin reddi ile 96 sayılı İlamın 8’nci maddesiyle verilen konu ile ilgili ilişilecek husus bulunmadığına ilişkin Daire kararının TASDİKİNE, (… Daire Başkanı… , Üyeler…’un karşı oy gerekçelerine karşı) , oy çokluğu ile,

Karar verildiği 04.01.2023 tarih 52793 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

… Daire Başkanı…, Üyeler…’un karşı oy gerekçesi

Gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Döner sermaye” başlıklı 58’inci maddesinde gerekse Yükseköğretim Kurumlan Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’in “Faaliyet alanları” başlıklı 5’inci maddesi ile “Gelir ve giderler ile bunların muhasebeleştirilmesi” başlıklı 8’inci maddelerinde döner sermaye işletmelerinden temsil, ağırlama ve tören gideri yapılmasına izin veren bir hüküm bulunmadığından oluşan kamu zararının sorumlularına ödettirilmesi gerekir.

Belirtilen nedenlerle, Sayıştay 1’nci Daire Başkanlığının 06/07/2022 Tarih ve 96 sayılı İlamının 8. Maddesi ile "sorguda kamu zararı olarak hesaplanan … TL için kamu zararı oluşmadığına ve konu ile ilgili ilişilecek husus bulunmadığına," dair verilen hükmün bozularak, yeniden karar verilmek üzere Dairesine gönderilmesi gerekir.