Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına 657 sayılı Kanunun 36/A-2 nci maddesinin uygulanması hakkında

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-6284379 02/05/2023

Konu: Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarına 657 sayılı Kanunun 36/A-2 nci Maddesinin Uygulanması

……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi: 07.04.2023 tarihli ve 99205777-900-48411 sayılı yazı. Başkanlığınızda eğitmen kadrosunda görev yapan personelin Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Terbiye Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğundan bahisle 657 sayılı Kanunun 36/A-2 nci maddesi çerçevesinde ilave bir derece verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının ikinci bendinde "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ..." hükmüne yer verilmek suretiyle mezkûr maddede sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanların Devlet memuriyetine girmeleri halinde hizmet sınıfı şartına bağlı olmaksızın memuriyet giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edileceği ifade edilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, eğitmen kadrosunda görev yapan personelin Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Terbiye Öğretmenliği Bölümü mezunu olması nedeniyle memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim. ………….. Bakan a. Yerel Yönetimler Genel Müdürü