Sürekli Görev Yolluğunda Aile Fertleri İçin Harcırah Alan Memur Aile Fertleri İle Yaşamak Zorundamı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların naklen tayin olmaları durumunda ödenen sürekli görev yolluğuna ilişkin idarelerce sık karşılaşılan sorunlardan biriside  memurun aile fertleri için almış olduğu harcırah kısmında yaşanmaktadır.Bazı durumlarda idareler naklen atanma esnasında  memurun atanmış olduğu yere aile fertlerini getirmediği gerekçesi ile ödenen sürekli görev yolluğuna ilişkin memura borç çıkarmaktadırlar.Atanma olayı esnasında aile fertlerini getirdiğini beyan eden memur atandığı yerde harcırah aldığı aile fertleri ile birlikte yaşamak zorundamıdır.?

Memur kardeşi için harcırah alabilirmi Memur kardeşi için harcırah alabilirmi

Bilindiği üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde;” Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini… ifade eder” hükmüne yer verilmiştir.

Yine 6245 sayılı Harcırah kanununun Harcırahın unsurları başlıklı 5. maddesinde  Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.” hükmü yer almaktadır. 

İlgili kanun maddelerinden anlaşıldığı üzere memur harcırah verilmesi gereken olay sırasında 6245 sayılı kanunun 4. maddesinde sayılan yakınlarını atanmış olduğu yere götürmek kaydı ile 6245 sayılı kanunun 5. maddesinde sayılan unsurlardan birini,bir kaçını veya hepsini alabilmektedir.Kanun maddesinden anlaşılan atanma olayı esnasında istenen şartların oluşması kaydı ile harcırahın ödenebileceği yönündedir. Atanma olayı esnasında eşini ve çocuklarını getirdiğini beyan eden memurun daha sonraki dönemlerde aile fertleri ile birlikte yaşama zorunluluğu yoktur.Konuya ilişkin  Danıştay 12. Daire Başkanlığı nın   2012/2639 E.  ,  2015/5994 K. nolu kararında da bu duruma vurgu yapılmıştır. İlgi kararda ".............. eşini ve çocuklarını atandığı Eskişehir'e kendisiyle beraber getiren ancak daha sonra şartlarda meydana gelen değişiklik nedeniyle Bingöl'e geri gönderen davacının, eş ve çocuklarını Eskişehir'e getirmediğinden söz edilemeyeceği, bu nedenle de eş ve çocukları nedeniyle aldığı 940,00-TL harcırahı iade etmemesinin hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışta bulunmak fiili kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ......"  gerekçesi ile atanma esnasında aile fertleri için almış olduğu harcırahın memurun aile fertleri ile birlikte yaşamadığından bahisle geri istenmesinin mümkün olmadığı yönünde karar vermiştir.İlgili karardan da anlaşılacağı üzere memur atanma olayı esnasında aile fertlerini atanmış olduğu yere götürmek kaydı ile aile fertleri için sürekli görev yolluğu alabilecektir.Ancak daha sonraki dönemlerde aile fertleri ile birlikte yaşama zorunluluğu yoktur. Tabi ki ilgili kararda  bahsedilen husus aile fertlerinin atanma olayı esnasında atanılan yere getirilmiş olmasına göre verilmiştir.Atanma olayı esnasında aile fertlerini atanmış olduğu yere götürmeyen memurun aile fertleri için harcırah alması mümkün değildir.

Editör: TE Bilisim