Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur? Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

Sosyal medyadan siyasi parti liderine hakaret eden memura ceza verilmesi 

herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak"

facebook v.b sosyal medya üzerinde herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine paylaşım yapan memura disiplin cezası verilmesi 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2018/9151 E.  ,  2020/3321 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/9151
Karar No : 2020/3321

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : Rize Valiliği
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: …Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) ve (o) alt bentleri uyarınca tevhiden bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ancak davacının yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesi şeklinde uygulanmasına ilişkin 10.12.2013 tarihli ve 2013/5 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İdare Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 18/12/2017 tarih ve E2014/10196 , K:2017/7015 sayılı bozma kararına uyularak davacının Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinden hakaret içeren yazılar yazdığı, paylaşımlarda bulunduğu, bu paylaşımların muhatabının bir siyasi partinin genel başkanı, davacının da Devlet memuru olduğu hususları göz önüne alındığında, davacının eyleminin 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (o) alt bendi uyarınca, "Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak" kapsamında bulunduğu, yine davacının kamu görevlisi, muhatabının da idareyi temsil eden Başbakan olduğu dikkate alındığında ise, aynı maddenin (l) alt bendi uyarınca, "amirine hakarette bulunmak" kapsamında bulunduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, hakkında isnat edilen eylemin bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunma kapsamında olmadığı, iddiaların gerçekleştirildiği mekanın özel alan olduğu belirtilerek temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, hukuk ve usule uygun olarak verilen mahkeme kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ :
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim