Sosyal medya üzerinden işlenen fiillerde zamanaşımı süresi 

7068 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre, zamanaşımının kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağının düzenlendiği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından davacıya ait facebook hesabında yapılan kontrollerde, anılan paylaşımların kontrolün yapıldığı 26.09.2018 tarihi itibariyle sosyal medya hesabında yer aldığı, bu haliyle suçun işlenmeye devam ettiği ve soruşturma ve ceza verme zamanaşımının tespitin yapıldığı 26.09.2018 tarihi itibariyle başladığı, diğer taraftan da tespit tarihi itibariyle davacının kamu görevlisi olması nedeniyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, davacının amiri konumunda bulunduğu değerlendirilerek, davacı tarafın iddialarına itibar edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/9002 E.  ,  2021/154 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/9002
Karar No : 2021/154

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ….
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF(DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; davacı tarafından, Kayseri Emniyet Müdürlüğü emrinde aday Komiser Yardımcısı olarak çalışmakta iken, "Amir veya üste hakaret etmek" fiilini işlediğinden bahisle 7068 sayılı Yasa'nın 8-5/ç-7 maddesi uyarınca "24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası" ile tecziyesine ve aynı Yasa'nın 12/3. maddesi uyarınca (5) ceza puanının özlük dosyasına işlenmesine ilişkin Kayseri Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu'nun … tarih ve … sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesi'nin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla;dosya içeriğinde yer alan bilgi ve belgeler ile Ceza Mahkemesi kararı birlikte değerlendiğinde; davacının, facebook adlı sosyal medya hesabında, 27 Aralık 2013, 28 Aralık 2013 ve 13 Mart 2014 tarihlerinde yapmış olduğu paylaşımlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Başbakan olduğu döneme ilişkin olarak paylaşımlarda bulunduğu, Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiri konumunda bulunan Başbakana yönelik hakaret boyutundaki paylaşımlarının, 7068 sayılı Yasa'nın 8-5/ç-7 maddesinde düzenlenen, "Amir veya üste hakaret etmek" eylemi kapsamında olduğu, disiplin hukukunda yer alan tipiklik şartının gerçekleştiği ve söz konusu fiilinin sübut bulduğu anlaşıldığından, ihlal edilen fiil kapsamında davacı hakkında "24 Ay Uzun Süreli Durdurma Cezası" ile tecziyesine ve aynı Yasa'nın 12/3. maddesi uyarınca (5) ceza puanının özlük dosyasına işlenmesine dair tesis edilen Kayseri Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu'nun … tarih ve … sayılı işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan, davacı tarafça, sosyal medya paylaşımlarının 2013-2015 yılları arasında yapıldığı ve o tarihte kamu görevlisi olmayan davacının, amiri ya da üstünün bulunmadığı, diğer taraftan da soruşturma ve ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı ileri sürülmüş ise de;

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?

7068 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre, zamanaşımının kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacağının düzenlendiği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından davacıya ait facebook hesabında yapılan kontrollerde, anılan paylaşımların kontrolün yapıldığı 26.09.2018 tarihi itibariyle sosyal medya hesabında yer aldığı, bu haliyle suçun işlenmeye devam ettiği ve soruşturma ve ceza verme zamanaşımının tespitin yapıldığı 26.09.2018 tarihi itibariyle başladığı, diğer taraftan da tespit tarihi itibariyle davacının kamu görevlisi olması nedeniyle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, davacının amiri konumunda bulunduğu değerlendirilerek, davacı tarafın iddialarına itibar edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


… İdare Mahkemesi kararına karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun, …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nce verilen … günlü, E:…, K:.. sayılı kararıyla reddine "kesin olarak" hükmedilmiştir.
Davacı tarafından, istinaf başvurusunun reddi yolundaki İstinaf Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine; … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı karar ile, kesin olarak verilen karara karşı yapılan temyiz isteminin incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, (7) yedi gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesi, 6. fıkrası uyarınca temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
Davacı, … Bölge İdare Mahkemesi, İkinci İdari Dava Dairesi'nce verilen kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İstinaf Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan …-TL yürütmenin durdurulması harcı ile posta giderlerinden artan tutarın davacıya iadesine,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de belirtilen …Bölge İdare Mahkemesi, … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 03/02/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Editör: TE Bilisim