Kadroya Geçen İşçilere Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu Ödenmelidir.

Kadroya Geçen İşçilere Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu Ödenmelidir. Kamuda çalışan 4 d li işçilere geçici görev yolluğu nasıl ödenir, kamuda çalışan kadroya geçen taşeron işçilerin yolluk hakkı varmı Kadroya Alınan İşçilere Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi Hakkındaki Maliye Bakanlığı Görüşü 

Kadroya Geçen İşçilere Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu Ödenmelidir.

Kadroya Geçen İşçilere Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu Ödenmelidir.

Kamu kurumlarında 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin kurum içindeki geçici görevlendirilmelerinde geçici görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği hususunda Maliye Bakanlığına sorulan  görüşe ilgili Bakanlıkça verilen cevapta taşeron işçi iken kadroya geçen işçilere geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

6245 sayılı kanuna göre geçici görev yolluğu ödenebilmesi için işçinin memuriyet mahalli dışında görevlendirilmiş olması gerekir.Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek verilmesi gerekirse bir üniversitenin kampüsü içinde farklı fakültede yapılan bir görevlendirmede işçinin görev yeri değişmişken memuriyet mahalli değişmemiştir.Ancak aynı işçi üniversitenin ilçedeki bir okulunda geçici görevle görevlendirilmiş ise görevlendirme tarihinden itibaren 90 gün tam 90 gün 2/3 oranında geçici görev yolluğu alacaktır.

Ayrıca ilgili işçiye geçici görev yolluğu ile birlikte konaklama ücretleri de harcırah kanunu ve bütçe kanunda yer alan hükümlere göre ödenecektir.

Günübirlik yapılan görevledirmelerde ise 6245 sayılı  Harcırah Kanununun “Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği” başlıklı 39 uncu maddesinde; “Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.” hükmüne göre işlem yapılması gerekmektedir.

2019 Yılında Geçici görevlerde İşçilere Ödenecek Gündelik Miktarları aşağıda gösterilmiştir.

İşçilere ödenecek olan geçici görev yolluğunda işçinin almış olduğu ücrete göre belirlenme yapılır.İşçinin almış olduğu maaş hangi memur maaşına yakın ise ona göre ödeme yapılır .Ancak yapılacak olan ödeme 2019 yılı için günlük 39,85 rakamını geçemez. Aşağıda yer alan rakamlar memurlara yapılacak olan geçici görev yolluğu ödemelerine ilişkin rakamlardır. İşçilere ödenecek olan yolluklarda bu rakamlar bazı alınır.

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar     39,85

  Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar   38,75


Kadroya Alınan İşçilere Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi Hakkındaki Maliye Bakanlığı Görüşü 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 77078042-125.03-(523-2223)-4860

Konu: Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi: 28/5/2018 tarihli ve 29296 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurtiçinde başka bir yere geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ‘’Harcırah verilecek kimseler’’ başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ‘’Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertleri ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlar’’ harcırah verilecek kişiler arasında sayılmış, ‘’Tarifler’’ başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde de hizmetli; ‘’Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işleri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler’’ olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinde, kurumlara ait bir vazifenin yapılması amacıyla geçici olarak yurtiçinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla ‘’geçici’’ olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı yeme ve yatma ücretleri ile taşıt giderleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık verilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu hükümde yer alan ‘’başka bir yere gönderilenlere’’ ifadesinden de anlaşılacağı üzere, geçici görev yolluğunun ödenebilmesi için memur veya hizmetlilerin geçici görevle memuriyet mahalli dışında başka bir yere kurumlarca gönderilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, kendilerine geçici görev yolluğu ödenmesine imkan bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 14:17
YORUM EKLE