Seyyar Görev Tazminatı Nedir? Kimlere Ödenir?

Devlet memurlarından bazıları görevleri gereği gezici olarak görev yaparlar.  Bu personele fiilen gezici görev yaptığı zaman 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince seyyar görev tazminatı ödenir.

Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi  içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı ödenmez. Bu personellere seyyar görev tazminatı ödemesi yapılır.  Belirli bir görev bölgesi ile merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı ifade edilmektedir. Memuriyet mahalli ise memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler ifade edilmektedir.

Seyyar görev tazminatı ödenecek kişinin memuriyet mahalli dışında ve belirli bir hizmet bölgesi içinde görev yapması kişinin asli görevinin gereği olması gerekir. Kurumlar personelini asli görevi gereği olmadığı halde  memuriyet mahalli dışına görevlendirdiklerinde harcırah ödemek zorundadırlar. Asli görevi haricinde memuriyet mahalli dışına görevlendirilen kişilere ise seyyar görev tazminatı ödenmez. Aynı şekilde, asli görevi gereği memuriyet mahalli içinde görevlendirilen kişilere de seyyar görev tazminatı ödenmez.

Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir

Seyyar görev tazminatı,  Maliye Bakanlığı tarafından görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere verilir. Bu konuda belirleme yapma yetkisi Maliye Bakanlığına aittir.  Maliye Bakanlığı seyyar görev tazminatı ödenmesini uygun gördüğü unvanları vizeler.  Bakanlığın vize vermediği unvanlara seyyar görev tazminatı ödenmez. Memura seyyar görev tazminatı olarak ödenecek tutar ise müstahak olduğu gündeliğin 1/3'üdür.

Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır. Bunların dışındaki memurlara ise yol masrafı ödenmez.

Seyyar Görev Tazminatına İlişkin Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler

Seyyar görev tazminatına ilişkin 4 üncü dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler aşağıda yer almaktadır.

Harcırah Kanunu’na göre memuriyet mahalli dışında ve bir görev bölgesi içinde çalışanlara ödenmesi gerekirken 4. Dönem toplu sözleşme dönemi boyunca seyyar görev tazminatı ödemesinde memuriyet mahalli dışında ve il sınırları dahilinde görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmektedir.

Yine seyyar görev tazminatı ödemesinde yapılan düzenlemeye göre; Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilmesine karar verilmiştir.

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

Büyükşehir Belediyesi Bulunan Yerlerde Memuriyet Mahalli

 Büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısından memuriyet mahalli tanımının büyükşehir belediyelerinde farklı bir şekilde tanımlanması gereğini ortaya çıkarmış olup, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından 39 ve 41 nolu Harcırah Tebliğleri yayımlanmıştır. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde tebliğlerde yer alan düzenlemeler esas alınarak memuriyet mahalli belirlenmelidir. Tebliğlere göre belirlenen memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personele seyyar görev tazminatı ödenmelidir.

Editör: TE Bilisim