2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu 2024 yılı Yurt Dışı yollukları belli oldu

Mecburi Hizmet Görevi İçin Sağlık Bakanlığına Atanan Uzman Doktor Harcırahı

Bilindiği üzere üniversitelerde uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar uzmanlık eğitiminden sonra belirli sürelerde sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde görev yapmak zorundadırlar.Uzmanlık eğitimini tamamlayarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla uzmanlık eğitimi gördüğü üniversiteden ayrılarak sağlık bakanlığında göreve başlayan uzman doktorların yapılan atamasının açıktan atama olması nedeniyle ilgili doktorlara sürekli görev yolluğu ödemeleri bazı yerlerde yapılmamaktadır.Danıştay Başkanlığı daha önceki yıllarda vermiş olduğu karar ile uzmanlık eğitiminden sonra sağlık bakanlığında yapılacak mecburi hizmet nedeniyle yapılan atamanın açıktan atama olmayıp naklen atama olduğu bu nedenle yapılan atama sebebiyle ataması yapılan doktora sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Danıştay Beşinci Daire Başkanlığı  Esas No : 2007/6423 Karar No : 2008/2285

3359 sayılı Yasa, özel bir düzenlemeyle, mezun olan tabib ve uzman tabibler için "Devlet hizmeti yükümlülüğünü'' öngörmüş ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesini, mesleklerini yapmalarını engelleme yaptırımına bağlamıştır. Bu düzenlemeyle, girmiş oldukları sınavları kazanarak asistanlık görevine başlama ve uzmanlık eğitimini tamamlama sürecine, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirme eklenmiştir. Sürecin kendine özgü niteliği gereği, süreçte bir süreklilik, bir başka anlatımla kesintisizlik bulunduğundan, kamu hizmeti alanına giren süreçteki işleyiş, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere sürdürülmüştür. Zorunluluk öğesini içinde taşıyan bu atamanın, içerik itibariyle naklen atama niteliğinde olduğu sonucuna varılmış olup; dava konusu olay da bu çerçeve içinde gerçekleşmiştir. 15.2.2006 tarihinde girdiği uzmanlık sınavında başarılı olduğu ve Nöroloji Uzmanı olmaya hak kazandığı anlaşılan davacının, 7.1.2006 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrıldıktan üç ay sonra, 24.4.2006 tarihinde Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinde Nöroloji Uzmanı olarak göreve başlamış olması; 3359 sayılı Yasadan kaynaklanan bir zorunluluk olup; davacının kendi isteği dışında Sağlık Bakanlığı tarafından re'sen yapılan atamasının, 657 sayılı Yasa'nın açıktan atama ile ilgili hükümleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
Bu durumda; uzmanlık eğitimini tamamlayarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla naklen atanmasından dolayı, 6245 sayılı Kanun uyarınca davacıya yolluk ödenmesi gerektiğinden; söz konusu atamadan doğan yolluğun adı geçene ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Editör: TE Bilisim