Şef kadrosuna atanan hemşireye eski kadrosuna ait zam ve tazminatlar ödenir mi?

Üniversite  Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan bir personel, görevde yükselme sınava sonucunda şef olarak atandığını, şef kadrosunda görev yaptığı dönemde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 69. maddesi kapsamında, hemşire kadrosu ile şef kadrosu arasındaki zam ve tazminat farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine, söz konusu farkların ödenmesi yönünde verilen 30/05/2014 tarihli Rektörlük onayının, daha sonra 16/01/2015 tarihli Rektörlük onayıyla geri alındğını belirterek bu işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davayaı inceleyen ilk derece mahkemesi;  hemşire kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucunda 13/06/2006 tarihinde 3. dereceli şef kadrosuna atanan ve 6 yıl 1 ay şef kadrosunda görev yapan ilgilinin; atama onayında, atamanın 657 sayılı Kanun'un 69. maddesine göre yapıldığına ve bu maddede belirtilen hizmet gerekçesine yer verilmediği gibi atamanın görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olması üzerine Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmış olması karşısında; davacının şef olarak görev yaptığı dönemde, 657 sayılı Kanun'un 69. maddesi kapsamında, şef kadrosu ile hemşire kadrosu için öngörülen zam ve tazminat farklarINdan yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olduğuna karar vererek temyiz talebini reddetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2957 E. , 2021/7072 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2957
Karar No : 2021/7072
TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLLERİ : Av. ..., Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin .... tarih ve E:...., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... Üniversitesi ... Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta iken görevde yükselme sınava sonucunda 13/06/2006 tarihinde şef olarak atanan ve 16/07/2012 tarihinden itibaren de hastane müdür yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olan davacının; 13/06/2006-16/07/2012 tarihleri arasında şef kadrosunda görev yaptığı dönemde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 69. maddesi kapsamında, hemşire kadrosu ile şef kadrosu arasındaki zam ve tazminat farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine, söz konusu farkların ödenmesi yönünde verilen 30/05/2014 tarihli Rektörlük onayının, daha sonra 16/01/2015 tarihli Rektörlük onayıyla geri alınmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 69. maddesinde, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Teknik Hizmetler Sınıflarında görev yapan memurların, kazanılmış hak aylık derecelerinin iki derece altında bulunan ve 2-4 dereceli idari nitelikteki kadrolara atanabilmelerine imkan sağlandığı, bu suretle atanan memurların kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tespit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde, fazla olanın ödenmesinin öngörüldüğü; aynı Kanun'un 152. maddesine istinaden yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/1-ğ maddesinde de, 657 sayılı Kanun'un 69. maddesi uyarınca zam ve tazminat farkı ödenebilmesi için, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olmasının zorunlu olduğu; kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anılan maddeye göre zam ve tazminat ödenmeyeceğinin kurala bağlandığı; bu düzenlenmelere göre, 657 sayılı Kanun'un 69. maddesinin uygulanabilmesi için, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarından birinde görev yapması, kariyerinden yararlanmak amacıyla kazanılmış hak derecesinin iki altındaki idari bir göreve ait kadroya atanması, atandığı bu kadronun da 2-4 dereceli olması, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin de atama onayında belirtilmiş olması gerektiği; uyuşmazlık konusu olayda, hemşire kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı sonucunda 13/06/2006 tarihinde 3. dereceli şef kadrosuna atanan ve 6 yıl 1 ay şef kadrosunda görev yapan davacının; atama onayında, atamanın 657 sayılı Kanun'un 69. maddesine göre yapıldığına ve bu maddede belirtilen hizmet gerekçesine yer verilmediği gibi atamanın görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olması üzerine Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmış olması karşısında; davacının şef olarak görev yaptığı dönemde, 657 sayılı Kanun'un 69. maddesi kapsamında, şef kadrosu ile hemşire kadrosu için öngörülen zam ve tazminat farklarINdan yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : ................................... Üniversitesi Sağlık Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesinde hemşire kadro unvanıyla göreve başladığı, görevde yükselme sınavı sonucu şef kadrosuna atanmış olsa da, kazanılmış hak kapsamında 657 sayılı Kanun'un 69. maddesine göre hemşire unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile temyize konu Mahkeme
kararının Daire kararında belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
Davacı, ... Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında hemşire kadrosunda 4. derecenin 3. kademesinde görev yapmakta iken, görevde yükselme sınavı sonucunda 13/06/2006 tarihinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 3. dereceli şef kadrosuna atanmıştır.

Kamuda çalışan yabancı uyruklular aile yardımı alabilir mi? Kamuda çalışan yabancı uyruklular aile yardımı alabilir mi?

Daha sonra, 16/07/2012 tarihinde, yine görevde yükselme sınavı sonucunda 1. dereceli şef kadrosundan, 1. dereceli hastane müdür yardımcısı kadrosuna atanmıştır.

Davacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 69. maddesi kapsamında, 13/06/2006-16/07/2012 döneminde hemşire kadrosu ile şef kadrosu arasındaki zam ve tazminat farklarının ödenmesi talebiyle 27/05/2014 tarihinde davalı idareye başvurmuştur.
Davalı idare tarafından, söz konusu dönemde zam ve tazminat farklarının davacıya ödenmesine yönelik 30/05/2014 tarihli Rektörlük onayı alınmış ise de, davacıya herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
Davacı, Rektörlük onayı alındığı halde, tarafına ödeme yapılmadığından bahisle, söz konusu ödemelerin yapılması talebiyle 07/01/2015 tarihinde davalı idareye yeniden başvurmuştur.

Bu defa, davalı idare tarafından 16/01/2015 tarihli işlemle; hemşire kadrosundan şef kadrosuna yapılan atamanın 657 sayılı Kanun'un 69. maddesine göre tesis edilmeyip, Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığından bahisle, zam ve tazminat farklarının ödenmesine yönelik daha önce alınan 30/05/2014 tarihli Rektörlük onayı iptal edilmiştir.

Bunun üzerine, temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu; 12. maddesinde ise, ilgililerin haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilecekleri, bu halde de ilgililerin 11. madde uyarınca idareye başvurma haklarının saklı olduğu kurala bağlanmıştır.

Belli bir uygulama tarihi esas alınarak istekte bulunulan davalarda, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesine göre uygulama tarihinden itibaren 60 gün içinde, uygulama üzerine davacı tarafından idareye başvurulmuş ise, 12. maddenin yollamada bulunduğu 11. maddeye göre, idarenin bu başvuruya cevap vermemiş olduğu hallerde, uygulama tarihinden itibaren en geç 120 gün, idarenin cevap verdiği durumlarda ise, uygulama tarihine kadar geçen süre de hesaba katılmak koşuluyla cevabın davacıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde idari davanın açılmış olması gerekmektedir.

Başka bir anlatımla dava, davacının idareye başvurduğu tarihten itibaren 120 gün içinde açılmış ise, ilgiliye, davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek üzere, başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içindeki ilk uygulama esas alınarak parasal hakların verilmesi, idareye başvuru tarihinden itibaren 120 günlük ya da idarenin cevabının tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süreler geçtikten sonra açılmış olan davalarda ise, ancak dava tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içinde kalan ilk uygulamadan doğan parasal hakların ödenmesi mümkündür.

Buna göre, belirli bir tarih aralığında yürütülen görevin karşılığı olarak, parasal hakların ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddi üzerine açılan davada, dava açma süresinin hesaplanmasında 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesinin dikkate alınması mümkün olmayıp, aynı Kanun'un 7 ve 11. maddelerinin uygulanması gerekir.

Uyuşmazlık konusu olayda, hemşire olarak görev yapmakta iken görevde yükselme sınava sonucunda 13/06/2006 tarihinde şef olarak atanan ve 16/07/2012 tarihinden itibaren de hastane müdür yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olan davacının, 13/06/2006-16/07/2012 tarihleri arasında şef kadrosunda görev yaptığı dönemde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 69. maddesi kapsamında, hemşire kadrosu ile şef kadrosu arasındaki zam ve tazminat farklarının ödenmesi istemiyle 27/05/2014 ve 07/01/2015 tarihli dilekçelerle davalı idareye başvurduğu ve bu talebin 16/01/2015 tarihinde reddedilmesi üzerine, bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; uyuşmazlık konusu parasal tutarların 13/06/2006-16/07/2012 dönemine ilişkin olduğu ve davacı tarafından 27/05/2014 ve 07/01/2015 tarihli dilekçelerle yapılan başvurunun 16/01/2015 tarihli işlemle reddi üzerine işbu davanın açıldığı dikkate alındığında; Mahkemece 2577 sayılı Kanun'un 7. ve 11. maddeleri uyarınca davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamakta ise de, bu durum Mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın reddine ilişkin .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.