Tıbbi laboratuvar önlisans bölümünün hemşireler için üst öğrenim sayılması hakkında

Tıbbi laboratuvar önlisans bölümünün hemşireler için üst öğrenim sayılması hakkında

Tıbbi laboratuvar önlisans bölümünün hemşireler için üst öğrenim sayılması hakkında

Tıbbi laboratuvar önlisans bölümünün hemşireler için üst öğrenim sayılması hakkında

Tıbbi laboratuvar önlisans bölümünün hemşireler için üst öğrenim sayılması hakkında

Tıbbi laboratuvar önlisans bölümünün hemşireler için üst öğrenim sayılması hakkında

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında hemşire olarak görev yapan kişinin mezun olduğu Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre, iliglinin mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/1758 E. , 2021/4403 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1758
Karar No : 2021/4403

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği

VEKİLİ : Av. …

DİĞER DAVALI : … Bakanlığı

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'yı temsilen … Sendikası

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve ... Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programından mezun olması nedeniyle 2005 yılından itibaren parasal hakları önlisans düzeyinde ödenen davacının, mezun olduğu bölümün mesleki bir üst öğrenim olmadığından bahisle 2011 yılı Mayıs ayından itibaren parasal haklarında kesintiye gidilmesi üzerine, bu durumun düzeltilerek parasal haklarının yeniden önlisans öğrenim durumu dikkate alınarak belirlenmesi ve yapılan kesintinin iade edilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 18/05/2011 tarih ve 3075 sayılı ... Devlet Hastanesi Baştabibliği işlemi ile bu işleme dayanak gösterilen Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ... tarih ve … sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin, ... Devlet Hastanesi Baştabibliği işlemi yönünden verdiği 18/04/2019 tarih ve E:2018/8018, K:2019/2933 sayılı bozma kararına uyularak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında hemşire olarak görev yapan davacının mezun olduğu ... Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre, davacının mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu anlaşıldığından, ... Devlet Hastanesi Baştabibliği işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin tesis tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşünün, tıbbi laboratuvar ve laboratuvar bölümlerinin, hemşireler için üst öğrenim kabul edilmemesi yönünde olduğu, dolayısıyla işlemin, yürürlükteki mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE