Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylık derecesinden sayılmadı

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylık derecesinden sayılmadı

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylık derecesinden sayılmadı

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylık derecesinden sayılmadı

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylık derecesinden sayılmadı

Sözleşmeli olarak çalışılan süre kazanılmış hak aylık derecesinden sayılmadı

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sosyal güvenlik denetmen yardımcısı olarak görev yapan personel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüde geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmemesine ilişkin işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
 

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüde görev yapmakta iken bu görevinden ayrılan ve SGK'da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan ilgilinin, 657 sayılı Kanun'un 4. ya da 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmamış olması, ayrıca, 399 sayılı KHK'ya ekli (I) sayılı Cetvelde yer verilen bir göreve de atanmamış olması nedeniyle bu maddelerden yararlanma imkanı bulunmadığından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmemesine ilişkin işlemlerin hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti.

İlk derece mahkemesi kararını temyizden inceleyen Danıştay 12. Dairesi, 2019/7537 E. , 2021/4275 K. nolu kararı ile ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/7537 E. , 2021/4275 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/7537
Karar No : 2021/4275

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sosyal güvenlik denetmen yardımcısı olarak görev yapan davacının, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüde geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmemesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 10/04/2019 tarih ve E:2018/4912, K:2019/2664 sayılı bozma kararına uyularak; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüde görev yapmakta iken bu görevinden ayrılan ve davalı idarede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan davacının, 657 sayılı Kanun'un 4. ya da 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmamış olması, ayrıca, 399 sayılı KHK'ya ekli (I) sayılı Cetvelde yer verilen bir göreve de atanmamış olması nedeniyle bu maddelerden yararlanma imkanı bulunmadığından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmemesine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmesini engelleyen bir kanun hükmü bulunmadığı, aksi yönde yürütülen uygulamanın çalışanlar arasında eşitsizliğe neden olduğu belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE