Müdür kadrosuna atanan mühendisin özel hizmet tazminatı

Müdür kadrosuna atanan mühendisin özel hizmet tazminatı hakkında çevre şehircilik bakanlığı görüşü

Müdür kadrosuna atanan mühendisin özel hizmet tazminatı

Müdür kadrosuna atanan mühendisin özel hizmet tazminatı hakkında çevre şehircilik bakanlığı görüşü

Müdür kadrosuna atanan mühendisin özel hizmet tazminatı

Müdür kadrosuna atanan mühendisin özel hizmet tazminatı

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü  Sayı: E-53773008-622.02-3181494                 14/03/2022

Konu: Müdür kadrosuna atanan mühendisin özel hizmet tazminatı …………….

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA   İlgi: ……………Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 11.03.2022 tarihli ve E59964797-520-3153661 sayılı yazısı eki 07.03.2022 tarihli ve E-523/935 sayılı yazısı.  Başkanlığınızda teknik hizmetler sınıfında 1. derece mühendis kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı olan ve 1. derece imar ve şehircilik müdürü kadrosuna daha sonra da 1. derece temizlik işleri müdürü kadrosuna ataması yapılan personele verilecek özel hizmet tazminatı oranına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde zam ve tazimatlar düzenlenmiş olup; “...II- Tazminatlar:  Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının... …Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur... Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler...” hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3. maddesinde, “(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde; 1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları, 2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları, b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve  (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, esas alınır.” hükmü yer almaktadır. Mezkur Bakanlar Kurulu Kararı eki özel hizmet tazminatının düzenlendiği II Sayılı Cetvelin 8. Grubunun 7. Sırasında, "Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü,Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda 2  olanlar ve bunların yardımcıları"na %155 oranında özel hizmet tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla mühendis kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı ile müdür kadrosuna atanan ilgiliye, %155 oranında özel hizmet tazminatı ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.                      …………..              

Bakan a.                      

Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

YORUM EKLE